Wat zijn je rechten bij ontslag?

Wat zijn je rechten bij ontslag?

Regelmatig krijg ik de vraag: ik ben ontslagen, waar heb ik recht op? Dat is een heel brede vraag, waar veel over te zeggen valt. Vaak is er dan overigens nog geen sprake van ontslag, maar heeft de betreffende werknemer te horen gekregen dat zijn werkgever hem wil ontslaan. Dat kan verschillende oorzaken hebben: de werkgever gaat reorganiseren, of is niet tevreden over het functioneren van de werknemer.

Ontslag door reorganisatie
Bij reorganisatie moet de werkgever een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische of -organisatorische redenen indienen bij het UWV. Het UWV toetst dan of de werkgever gegronde redenen heeft om te reorganiseren. Daarnaast wordt gekeken of er redenen zijn om de betreffende functie(s) te laten vervallen, en wordt getoetst of het afspiegelingsbeginsel goed wordt toegepast. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat binnen functiegroepen niet alleen de werknemers die als laatste zijn aangenomen, voor ontslag in aanmerking komen maar juist een afspiegeling van het totale personeelsbestand. Als bij het bedrijf meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, dan moet vooraf aan de Ondernemingsraad advies gevraagd worden over de voorgenomen reorganisatie. De werknemer kan schriftelijk verweer voeren in de ontslagprocedure bij het UWV, of dat door een advocaat laten doen. Wordt de ontslagvergunning toegewezen, dan kan de werknemer tegen die beslissing in beroep bij de kantonrechter.

Vaststellingsovereenkomst of transitievergoeding?
Vaak komt het echter niet eens tot een ontslagverzoek. De werkgever doet dan al in een eerder stadium een voorstel aan de werknemer, om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Soms is er vooraf al met de vakbonden onderhandeld over een sociaal plan.

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden heeft de werknemer volgens de wet geen recht op een transitievergoeding. In de praktijk zal een werknemer echter niet snel akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst, als daarin niet tenminste de transitievergoeding wordt aangeboden.

Als je van je werkgever een vaststellingsovereenkomst krijgt voorgelegd, is het belangrijk om goed te laten beoordelen hoe groot de kans is dat een ontslagverzoek bij het UWV zou worden toegewezen. Afhankelijk daarvan is er meer of minder ruimte om over de beëindigingsvergoeding te onderhandelen. Daarnaast is het gebruikelijk dat de werkgever een vergoeding betaalt voor de kosten van rechtsbijstand. Ook dit is een punt van onderhandeling.

Lees meer

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties