'Samenwerken is de sleutel'

'Samenwerken is de sleutel'

Om de duurzaamheidsdoelen te behalen, is samenwerken essentieel. Samenwerking tussen inwoners, ondernemers, gemeenten en andere overheden. Op welke manier draagt gemeente Uithoorn bij aan deze samenwerking? Wat kan zij voor ondernemers uit de regio betekenen? En andersom…? Een gesprek met wethouders Ferry Hoekstra en Jan Hazen.

Duurzaamheid. Gemeente Uithoorn heeft al mooie stappen gezet

Jan Hazen: “In mijn portefeuille bevinden zich Ruimtelijke Ontwikkeling, Ondernemersklimaat & Werkgelegenheid en Mobiliteit & Infrastructuur. In al deze dossiers komt het onderwerp duurzaamheid terug. Dat kan ook niet anders; we moeten ons voortdurend afvragen op welke manier we ons beleid zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten.” Ferry Hoekstra: “Naast mijn grote portefeuilles Vastgoed en Wonen, ben ik Coördinator Duurzaamheid, Circulariteit, Energietransitie en Klimaatadaptie. In onze gemeente hebben we het zo georganiseerd dat alle wethouders binnen hun eigen portefeuilles met duurzaamheid aan de slag gaan. Mijn rol is ervoor te zorgen dat het onderwerp integraal wordt opgepakt en dat onze doelstellingen en het behalen daarvan worden gecoördineerd.”

Thema van deze editie van INTO business is: duurzaamheid, we zijn nog maar net begonnen. Hoe staat de gemeente Uithoorn hierin?
Ferry Hoekstra: “Het antwoord is afhankelijk van welke kant je dit onderwerp bekijkt. Voor wat betreft de energietransitie zou je inderdaad kunnen zeggen dat we nog helemaal aan het begin staan. Al worden ook op dit gebied mooie stappen gezet. Zo zorgen we dat ons gemeentelijk vastgoed steeds meer aardgasvrij wordt en hebben we een prachtige, nieuwe, duurzame sporthal gerealiseerd. Binnenkort volgt een volledig duurzaam schoolgebouw.

En op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie?
Ferry Hoekstra: “Ook op het gebied van de circulariteit zijn stappen gezet. Het afval van huishoudens wordt steeds beter gescheiden zodat de grondstoffen op goede manier kunnen worden hergebruikt. Dat is een mooie beweging. Klimaatadaptatie is een andere verhaal. In de voorbereidingen zijn we hiermee bezig, maar we kunnen niet overal tegelijkertijd de schop in de grond zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is wel de wijk Thamerdal; een verouderde woonwijk waar aanpassingen noodzakelijk zijn. Daar wegen we alles zorgvuldig af; hoe kunnen we zorgen dat woningbouw, leefbaarheid, klimaatadaptatie straks hand in hand gaan en dat de wijk klaar is voor een duurzame toekomst?’’ Jan Hazen: “Toch moeten we niet vergeten dat de afgelopen jaren enorme verbeteringen aan ons leefmilieu zijn doorgevoerd. Ik herinner me een schoolreisje van de lagere school. Dat was aan het begin van de jaren ‘70. We reden langs de IJssel en daarin lagen allemaal dode vissen. Dat maakte op ons veel indruk. We zijn ons sindsdien veel meer bewust geworden van de kwetsbaarheid van ons milieu en daar is ook veel gebeurd. Tegelijk is er een overvloed aan consumptieartikelen op ons afgekomen, terwijl de bevolking ook nog eens enorm is toegenomen. De uitdaging voor de komende jaren wordt volgens mij dan ook dat we de balans daarin verbeteren. Zodat groei van de bevolking en onze welvaart duurzaam in balans komt en blijft. De slimme technieken en technologieën moeten ons daarbij helpen. Ik geloof ook dat de techniek ons de komende tijd nog ontzettend veel gaat bieden. Dus enerzijds zijn we misschien nog maar net begonnen, anderzijds gebeurt al volop moois. Dat moeten we ook niet vergeten.”

'De uitdaging voor de komende jaren wordt volgens mij dan ook dat we de balans daarin verbeteren'

Kunt u een mooi voorbeeld delen van zo’n verduurzamingsslag in de regio?
Jan Hazen: “Zeker. Aan de rand van Uithoorn bevindt zich een kweker van potplanten. Deze kweker heeft ‘s winters warmte nodig om de planten te doen groeien. Zomers is de temperatuur in de kas hoog genoeg. Het stijgen van de energieprijzen was de aanleiding voor deze ondernemer om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Nu is een systeem aangelegd waarbij de warmte van de zomer wordt opgeslagen zodat het ‘s winters kan worden gebruikt. Ik vind zoiets geweldig. En zo zie je maar: in crisistijd worden de meest vernieuwende ideeën geboren. En ook hiervoor geldt ongetwijfeld: ook zoiets is nog maar het begin…”

Op welke manier ondersteunt gemeente Uithoorn ondernemers in hun stap op weg naar verduurzaming?
Jan Hazen. “Als gemeente hebben wij voornamelijk een verbindende rol. We willen graag weten wat ondernemers nodig hebben en waar we met hem of haar mee kunnen denken. We bezoeken bedrijven en haken aan bij bedrijfsoverstijgende netwerken zodat we kunnen meedenken over effectieve oplossingen. Als voor vernieuwingen vergunningen nodig zijn, kunnen wij daarin faciliteren. Anderzijds zijn wij beschikbaar voor hulp en advies. Dat hebben we gebundeld via ons Regionaal Energieloket; een platform waar zowel particulieren als ondernemers alle informatie over verduurzaming kunnen vinden. Naast alle online informatie plaatsen we tien keer per jaar een duurzaamheidpagina in de lokale krant. Zo houden we iedereen goed op de hoogte van de stappen die we zetten en de kansen die er liggen.”

Mobiliteit valt ook onder duurzaamheid. Daarin zet gemeente Uithoorn de komende jaren prachtige stappen met de Uithoornlijn. Wat gaat deze lijn voor inwoners en ondernemers uit Uithoorn betekenen? Jan Hazen: “We zijn ongelooflijk blij met deze trambaan: driemaal duurzame winst. Enerzijds vergroten we de bereikbaarheid van ons dorp enorm. De lijn ligt vrij en is niet afhankelijk van files; vanuit het dorp kun je altijd reizen naar de stad en vice versa. Anderzijds kan de lijn een positieve impact op het milieu bewerkstelligen; inwoners kunnen de auto laten staan en eenvoudig naar de stad reizen. Ten derde is het een toekomstbestendige lijn; deze lijn ligt hier voor minstens de komende 60 jaar. Dat is ook zonnepanelen aan te brengen op het dak en over te gaan op elektrisch vervoer of materieel. Dat heeft echter wel tot gevolg dat in het straatbeeld nieuwe verdeelstations verrijzen. Die moeten wij inpassen in de omgeving. Dat vraagt vooral om zorgvuldige voorbereiding, meedenken van alle partijen en goede communicatie. Zowel met bedrijven als met inwoners. We nodigen iedereen uit zoveel mogelijk aan de voorkant met ons mee te denken.’’

En ondernemers die graag mee willen denken; waar kunnen zij zich melden?
Jan Hazen: “Alle projecten waarover inwoners en ondernemers kunnen meedenken, worden verzameld op de website van www.Uithoorndenktmee.nl. We organiseren inloopavonden en gespreksrondes over diverse thema’s en onderwerpen. In november haken we aan op de klimaatweek. Dan organiseren we allerlei activiteiten rondom dit thema. Meedenken is zeer gewenst. We zullen het tenslotte écht samen moeten doen.” 

 

 


Reacties

WhatsApp us!