Parkeervisie aangepast na reacties uit de stad

Parkeervisie aangepast na reacties uit de stad Foto: pixabay

Het nieuwe parkeerbeleid van Leiden voor de auto en de fiets staat beschreven in de Parkeervisie 2020 – 2030. Tijdens de inspraakronde eerder dit jaar hebben bewoners en ondernemers gereageerd op de voorstellen in deze nieuwe parkeervisie. Op basis van de binnengekomen reacties is de visie aangescherpt. De volgende stap is behandeling en vaststelling door de gemeenteraad.

Wethouder Duurzame Mobiliteit Ashley North: “Ik vind het mooi om te zien dat we maar liefst 101 reacties uit de stad hebben ontvangen op het nieuwe parkeerbeleid. Hiermee konden we de maatregelen nog verder aanscherpen. Zo zijn de grenzen van een aantal parkeergebieden verduidelijkt. Dit was een wens van veel bewoners. Met dit nieuwe parkeerbeleid voor de auto en de fiets kunnen we Leiden nog aantrekkelijker maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers.” 

Aanscherping gebiedsindeling autoparkeren

In de nieuwe versie van de Parkeervisie is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de grenzen van de leefgebieden voor autoparkeren aangescherpt. Het Waardeiland wordt nu als woonwijk beschouwd en niet langer als overgangsgebied. Er bestaat geen noodzaak om hier direct betaald parkeren in te voeren. Net als in andere woonwijken (Stevenshof, Merenwijk en Roomburg) wordt betaald parkeren pas ingevoerd als daar voldoende aanleiding voor is. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er bereikbaarheids- en veiligheidsproblemen voor hulpdiensten zijn, bewoners veel parkeerproblemen melden of uit parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk structureel hoger is dan 90%. 

Een bereikbare en toegankelijke stad

Verder ligt in de nieuwe visie nog meer nadruk op een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor gehandicapten. Het belang van de maatregelen voor meer verkeersveiligheid in de binnenstad voor fietsers en voetgangers is toegevoegd. Ook de mogelijkheid van het gebruik van shuttlebusjes als transport vanaf toekomstige hubs is opgenomen in de aangepaste visie. 

Parkeernormen

Gelijktijdig met de Parkeervisie heeft de stad ook kunnen reageren op de Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020. Hierin zijn de nieuwe parkeernormen en de beleidsregels voor de toepassing van parkeernormen vastgelegd. Er is draagvlak voor de aangepaste en strengere parkeernormen voor de auto, zo blijkt uit de reacties. Een punt dat nog uitgewerkt wordt, zijn de parkeernormen voor scholen. Het college verwerkt de reacties in de definitieve versie van het document. 

Advies Leidse Milieuraad

Ook de Leidse Milieuraad (LMR) heeft advies gegeven over de parkeervisie. De LMR steunt de keuze om het autogebruik te verminderen maar bovenal het beperken van zoekverkeer naar een parkeerplaats in de stad. Minder zoekverkeer betekent minder CO2-uitstoot, wat zorgt voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast ondersteunt de LMR de stevige inzet van het college op het verbeteren van fietsparkeren en het hanteren van normen daarvoor bij nieuwbouwprojecten. 

Vervolg van het besluitvormingsproces

Nu de reacties uit de stad zijn verwerkt, wordt de Parkeervisie Leiden Auto- en Fietsparkeren 2020 - 2030 aan de gemeenteraad voorgelegd om te behandelen en vast te stellen. Aansluitend stelt het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregels Parkeernormen 2020 vast, naar verwachting medio dit jaar.

De toekomst van parkeren in Leiden

Parkeren nu en in de toekomst vraagt om keuzes. De ruimte in onze stad is schaars en bovendien nodig voor meer woningen, maatregelen om weersextremen op te vangen en bedrijvigheid voor een gezond economisch klimaat. Om Leiden prettig leefbaar en bereikbaar te houden krijgt duurzaam, schoon vervoer ruim baan en de auto een minder prominente rol. Hoe auto- en fietsparkeren kunnen bijdragen aan het realiseren van deze ambities, staat beschreven in de Parkeervisie.


Reacties