Onderzoek wijst uit dat Beaumix Tjalmaweg aan norm voldoet

Onderzoek wijst uit dat Beaumix Tjalmaweg aan norm voldoet

De bouwstof Beaumix, gebruikt bij het werk aan de N206 Ir. G. Tjalmaweg voor de aanleg van de RijnlandRoute, voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig toegepast. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Eerder waren er in de Beaumix verbrande batterijen aangetroffen waardoor twijfels over de bouwstof waren ontstaan. Naar aanleiding van het onderzoek zullen de gemeente en de provincie niet handhavend optreden.

Omwonenden troffen verbrande batterijen en plastic aan in de circulaire bouwstof, die bestaat uit gezeefde en gewassen bodemas uit afvalcentrales. Het gebruik van de bouwstof is in 2018 goedgekeurd door Rijkswaterstaat en wordt gebruikt als ophoogmateriaal en voorbelasting bij het wegenproject.

Correctiefactor
Het onderzoek naar de samenstelling van de gebruikte Beaumix is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Antea. Hiervoor zijn op twaalf plekken in het gebied verschillende monsters genomen, waarbij extra aandacht was voor ‘verdachte’ plekken, dus plekken waar veel metalen werden waargenomen. In twee van deze monsters is een lichte overschrijding van de hoeveelheid antimoon gemeten. Omdat er kleine afwijkingen in de metingen kunnen voorkomen, wordt hierop  een correctiefactor toegepast, vergelijkbaar met meting van snelheidsovertredingen. Omdat de gemeten waarde na deze correctie wordt teruggebracht tot een waarde binnen de norm, is er juridisch geen grond om te handhaven.

Uitkomsten ketenonderzoek
Naast het bodemonderzoek heeft de provincie Zuid-Holland vanuit haar rol als opdrachtgever voor het project RijnlandRoute een extern ketenonderzoek laten uitvoeren naar het gehele proces van productie tot en met het transport van Beaumix naar de Tjalmaweg. Uit dit ketenonderzoek blijkt dat betrokken partijen van productie tot en met het transport  de juiste stappen hebben genomen. Meer informatie over het ketenonderzoek vindt u op www.rijnlandroute.nl.

Hoe verder
Met de uitkomsten van beide onderzoeken is er geen juridische grond om het gebruik van Beaumix langs de Tjalmaweg te stoppen. Ook is er voor de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis geen gegronde aanleiding om maatregelen te treffen. Het werk langs de Tjalmaweg gaat dus door zoals gepland. De gemeente heeft de provincie in overweging gegeven om op plekken waar de verhoogde waarden antimoon zijn gemeten, maatregelen te treffen. De gemeente is hierover nog met de provincie en Boskalis in gesprek. Ook geeft de gemeente de provincie in overweging om binnen dit project af te zien van verder gebruik van Beaumix. Dit met het oog op de tweede aanvoer van Beaumix die na de zomer op de planning staat. De gemeente kan dit echter niet afdwingen.

Nationaal vraagstuk
In het verlengde van het onderzoek in Valkenburg, is er een landelijke discussie ontstaan over het gebruik van Beaumix. De bouwstof wordt op meer plekken toegepast en het gebruik ervan is gereguleerd via landelijke wetgeving. Het college van B&W heeft in mei een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat waarin zij aandacht vraagt voor het voorkomen van batterijen in bodemassen. De staatssecretaris heeft daarop aangegeven te onderzoeken hoe de regels voor aanwezigheid van batterijen in Beaumix kunnen worden aangescherpt. Hierbij speelt ook het vraagstuk over de niet-genormeerde stoffen in Beaumix. Dit zijn stoffen (metalen) waarvoor geen toelaatbare grenswaarden vastgelegd zijn, en waarvan niet duidelijk is of deze nadelige effecten op de langere termijn zouden kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid. Hoewel de Beaumix dus aan de hiervoor gestelde normen voldoet, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat er geen risico’s voor het milieu zijn. De gemeente blijft zich inzetten dit onderwerp op rijksniveau onder de aandacht te brengen. Uiteindelijke doel hiervan is de normering te verscherpen, zodat eventuele nadelige risico’s door het gebruik van gerecyclede bouwstoffen minimaal zijn.

Online spreekuur
De gemeente realiseert zich dat de zorgen over de gebruikte Beaumix met deze onderzoeksresultaten niet direct worden weggenomen. Om de omgeving de gelegenheid te bieden vragen te stellen over dit onderwerp, is op woensdag 14 juli van 19.00 tot 20.00 uur een online spreekuur via Facebook. Het spreekuur is te volgen via www.facebook.com/gemeentekatwijk/live. Kijkers die zelf zijn ingelogd op Facebook kunnen hier vragen stellen aan wethouder Rien Nagtegaal en inhoudelijke deskundigen. Kijkers die niet zijn ingelogd, of geen Facebook account hebben, kunnen het spreekuur wel live volgen, maar kunnen geen vragen posten. Uiteraard is de gemeente ook via alle andere reguliere kanalen bereikbaar, waaronder het e-mailadres rijnlandroute@katwijk.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.katwijk.nl/rijnlandroute en www.rijnlandroute.nl.

 


Reacties