Omgevingsvisie Leiden 2040 is het kompas voor de toekomst van Leiden

Omgevingsvisie Leiden 2040 is het kompas voor de toekomst van Leiden

Hoe willen we dat Leiden er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we ervoor dat Leiden klaar is voor de toekomst? Welke keuzes maken we en waarom doen we dat? Dat staat in de nieuwste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040. Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwste versie (1.1) van de Omgevingsvisie Leiden 2040 na inspraak vastgesteld en wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad.

De Omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen hoe Leiden omgaat met belangrijke onderwerpen zoals woningen, bereikbaarheid, klimaatverandering, economie, gezondheid en (maatschappelijke) voorzieningen. De visie schetst een samenhangend toekomstbeeld van onze stad, een soort kompas.

Nieuwe versie
In 2019 is samen met de stad een eerste versie van de Omgevingsvisie (1.0) opgesteld. De nieuwe versie van de Omgevingsvisie borduurt voort op de waarden en verhaallijnen uit de eerdere visie, en is concreter. Zo zijn er duidelijk keuzes gemaakt en zijn eerder ontbrekende onderwerpen (zoals bodem, energie en mobiliteit) toegevoegd.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Met deze nieuwe versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 maken we een volgende sprong, waarbij we de stad tegelijk vergroenen, verduurzamen, kwaliteit toevoegen en ruimte maken voor extra woningen, banen en voorzieningen. Zo spelen we in op de grote opgaven die op de stad afkomen, koesteren we de huidige kwaliteiten van de stad en geven we een kader voor de verdere ontwikkeling van de stad.”

Vier thema’s
In aanloop naar 2040 investeren we flink in (internationale) kennis, (historische) cultuur en realiseren we een duurzame, leefbare, innovatieve stad waar plek is voor iedereen. De Omgevingsvisie bestaat uit veel verschillende onderwerpen. Daarom is de uitwerking opgedeeld in vier thema’s met bijbehorende stadskeuzes: groen-blauw raamwerk, aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame mobiliteit en bodem als fundament. De stadskeuzes binnen de thema’s geven richting aan toekomstige ontwikkelingen in Leiden. Voorbeelden van die stadskeuzes zijn:

· We maken ruimte voor een groen-blauw raamwerk om in te spelen op klimaatveranderingen, de biodiversiteit te versterken en een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving te bieden. Hieronder valt een tweede groene ring meer aan de rand van de stad. Een lang ringpark dat door groene voetgangers- en fietsroutes verbonden is met het Singelpark en het landschap buiten de stad.

· We kiezen voor binnenstedelijke verdichting in plaats van bouwen in het buitengebied.

· We bouwen naar behoefte (woningen, banen en voorzieningen) in gemengde stedelijke gebieden. We doen dit op duurzame, klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijze.

· We wijzen bouwhoogtes en een beperkt aantal nieuwe hoogbouwclusters aan in de stad. Langs belangrijke hoofdwegen in de stad mag tot een hoogte van 50 meter gebouwd worden. Op hoogbouwclusters tot 70 meter. Op een aantal specifiek aangewezen plekken wordt de mogelijkheid geboden om hoger dan 70 meter te bouwen. Dit zijn de Trafolocatie, Schipholweg, Westerpoort en KPN/Monuta (LEAD).

· We kiezen voor duurzame mobiliteit: gezond, schoon, veilig en ruimte-efficiënt. Hierbij ligt het accent op lopen, fietsen en openbaar vervoer. In combinatie met een minder prominente rol voor de (stilstaande en/of rijdende) auto in de stad en uitbreiding van autoluwe gebieden in de stad.

· We brengen de ondergrond in kaart en bereiden de ondergrond voor op de toekomst, waardoor we ontwikkelingen onder en boven de grond goed op elkaar af stemmen.

Inspraakreacties
In april en mei lag de Ontwerp Omgevingsvisie (1.1) ter inzage. Wethouder Spijker: “Uit de adviezen en reacties op de Ontwerp Omgevingsvisie blijkt dat veel mensen zich betrokken voelen bij de toekomst van Leiden. Dat is goed om te zien. In veel inspraakreacties komt terug dat de nieuwe Omgevingsvisie meer samenhang kent en thema’s beter met elkaar verbindt. Naar aanleiding van de reacties en adviezen hebben we verschillende aanpassingen en aanvullingen gedaan in deze nieuwe versie. Zo is bijvoorbeeld het hoofdstuk over leefmilieus verduidelijkt. Om een goede kwaliteit te garanderen en recht te doen aan de inspraakreacties over hoogbouw wordt de ‘Kwaliteitstoets voor hoogbouw’ opgesteld. Deze wordt zo snel mogelijk na de vaststelling van de Omgevingsvisie behandeld in de gemeenteraad. Sommige reacties gingen over andere zaken in de stad dan waar de Omgevingsvisie over gaat. We zijn daarom gestart met uitleg over het doel en de mogelijkheden van een Omgevingsvisie in relatie tot andere (beleids)stukken en projecten.”

Omgevingswet
Het maken van een Omgevingsvisie is een van de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet (verwachte ingangsdatum 1 juli 2022).

Meer informatie
Bekijk de door het college van B en W vastgestelde Omgevingsvisie Leiden 2040 Stad van Ontdekkingen en kloppend hart van de regio en bijbehorende stukken, zoals het participatieverslag, via www.leiden.nl/omgevingsvisie.

De gemeenteraad zal na de zomervakantie de Omgevingsvisie met bijbehorende stukken behandelen. Tot vaststelling door de gemeenteraad geldt de Omgevingsvisie versie 1.0.

 


Reacties