Nieuwjaarsreceptie OA trok recordaantal bezoekers

  • Foto: Orhan Sahin Fotografie
  • Foto: Nieuwjaarsreceptie ondernemersvereniging Amstelveen
  • Foto: Orhan Sahin Fotografie

De Nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Amstelveen vond dit keer plaats op de nieuwe Avant Garde afdeling in het souterain bij Wooncentrum Co van der Horst, waar de dames van het CoCo Café en de heren Van der Horst en hun team weer voor een voortreffelijk ontvangst zorgden.    

De bijeenkomst trok een recordaantal bezoekers. Naast vele leden en ‘sfeerproevers’ was ook dit jaar het voltallige college van burgemeester en wethouders aanwezig, de gemeentesecretaris, medewerkers van de gemeente Amstelveen en raadsleden. Tijdens de sfeervolle receptie luidde voorzitter Alphons Böggemann met zijn nieuwjaarstoespraak het nieuwe verenigingsjaar in. 

Foto's: Orhan Sahin Fotografie

Goedemiddag, dames en heren!

Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Alphons Böggemann en ik heb het genoegen om voorzitter van deze prachtige vereniging te mogen zijn. Een even groot genoegen is het om u allen hier vandaag welkom te mogen heten. Zoals gebruikelijk allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan het College van B & W en de Gemeentesecretaris. Dat bijzondere welkom geldt vandaag vooral voor onze vertrekkende burgemeester Bas Eenhoorn, want die wethouders zien we komende drie jaren wel weer terug, maar Bas waarschijnlijk niet. En dat is jammer. Héél jammer! Want in de afgelopen anderhalf jaar heeft hij zich bijna onmisbaar gemaakt. Dat heb ik volop gehoord van de mensen in zijn werkomgeving, maar vooral ook zélf ervaren in onze persoonlijke contacten. In zo’n schaduw gaat de opvolgende burgemeester het nog lastig krijgen! Bas, we gaan je missen en voor alles wat je in deze periode voor Amstelveen hebt betekend vraag ik u allen graag een daverend applaus!

Een even warm welkom aan alle aanwezige raadsleden, want wij zijn altijd blij met jullie belangstelling, en natuurlijk ook aan onze eigen OA-kanjers, de leden van verdienste, van wie ik in elk geval Jan Brockhoff en Teus van Veen en Esmond Douma heb gezien. En last but not least een warm welkom aan jullie, onze OA-leden, of liever OA-vrienden, want zo gaan wij toch met elkaar om, nietwaar? Wel, OA-vrienden, eigenlijk is het op een dag als vandaag de gewoonte om eens terug te kijken naar wat er in het jaar 2018 zoal  in de wereld is gebeurd. Maar ik wil nu maar eens met die gewoonte breken, want over 2018 is op TV en in de krant alles wel zo’n beetje gezegd. Bovendien gaat het allemaal van onze dranktijd af! Daarom beperk ik mij liever tot een beetje vooruit kijken.  

Hoe vergaat het u, dames en heren? Heeft u ook het gevoel dat wij met z’n allen een beetje aan het somberen zijn? En dat wij teveel voorbijgaan aan hetgeen allemaal goed gaat? En dat wij ons laten meeslepen in de problematieken van Migratie, Pensioenakkoorden, ZZP-ers, Klimaat en Energie-transitie en dus veel te weinig stilstaan bij de door het CPB voor 2019 verwachte verdienstelijke groei van 1,7%?  En wat het CPB voorspelt is vrijwel steeds aan de voorzichtige kant, zodat het ook wel eens gewoon 2% of meer kan worden. Kijken wij wel genoeg naar de te verwaarlozen werkeloosheid en naar het feit dat er meer vacatures open staan dan dat er werkelozen zijn? En hebben wij wel voldoende oog voor ons hoge Amstelveense welvaartsniveau en de mooie groeivooruitzichten voor onze stad? Een groei van 4% voor Amstelveen is niet denkbeeldig en is duidelijk hoger dan voor Amsterdam en nog duidelijk hoger dan voor de rest van het land. En zijn wij blij genoeg met het lage renteniveau dat in 2019 niet of nauwelijks zal stijgen? En als wij ons dan ook nog eens realiseren dat de groei in de VS ongeveer 3% zal bedragen en world wide zelfs 3,5% , is er dan nog veel reden om zo te somberen over de ontwikkeling van onze economie? Ik denk het niet, dames en heren, en laten wij aan het begin van dit nieuwe jaar dus optimistisch vooruit kijken, want het gaat niet liggen aan onze nationale economie en al helemáál niet aan de economie van Amstelveen en de MRA!  

Veel méér moeten wij met zorg kijken naar wat Den Haag doet. Is onze nationale politiek wel op de goede weg door haar standpunten over klimaatbeheersing en CO2-uitstoot zó sterk te laten beïnvloeden door een jaar lang te praten met klimaattafels, zelfbenoemde energiedeskundigen, uit de boot gevallen politici en milieu-activisten?  Dat heet tegenwoordig draagvlakverbreding, maar ongemerkt is dat ook een ondemocratische beïnvloeding van onze overheid door goeroes en hobbyisten, die niet de breedte van onze bevolking vertegenwoordigen. Begrijp mij goed:  ik ben een groot voorstander van verduurzaming. Daar hadden wij al 50 of 100 jaar eerder mee moeten beginnen! Maar verduurzamen is niet hetzelfde als klimaatbeheersing. ALS de natuur ons al toestaat om enige, zéér bescheiden beheersing te realiseren, dan moet dat toch wel internationaal gebeuren. En alléén als de grootmachten óók meedoen, want anders is het effect van alle inspanningen en financiële offers te verwaarlozen klein. De balans tussen rendement en contraprestatie is hier zeer in het geding. Een niet te rechtvaardigen grote last lijkt in véél te korte tijd en met véél te weinig aandacht voor hetgeen in de industrielanden elders in de wereld gebeurt, op de schouders te worden gelegd van vooral de burgers en de niet-vervuilende bedrijven. Nederland móet een rol spelen, maar wel proportioneel en dus niet als gidsland! Laten wij wel waar mogelijk verder gaan met verduurzaming. Dát is in élk geval wijs en levert altijd een financieel- en een milieurendement op, maar laten wij in vredesnaam onze energietransitie laten plaatsvinden in evenredigheid met hetgeen in de rest van de wereld gebeurt en pas daarbij een beter verantwoorde tijdsfasering in. Wanneer de politiek voor de publieke tribune (lees: angst voor de volgende verkiezingen!)  de oren laat hangen naar de klimaatlobby, die voortdurend haar geclaimde bestaansrecht aan het bevechten is, dan legt het niet alleen een zware en onvoldoende gemotiveerde rekening neer bij de burgers en de niet-vervuilende bedrijven, maar heeft zij ook onvoldoende oog voor de maatschappelijke onrust die daarvan het gevolg kan zijn. Bij het ontbreken van onvoldoende balans worden op deze manier door Den Haag de gele hesjes wel héél gemakkelijk klaar gelegd voor gebruik! Niet élk vraagstuk is polderbaar. En hoe komt het toch dat het woord kernenergie nog maar zelden wordt gehoord? En dus vraag ik aan Den Haag:  stop met eindeloos klimaattafelen en luister alleen naar échte, onafhankelijke wetenschappers, toon leiderschap en daadkracht en regéér! En bedenk daarbij: regeringen worden bij verkiezingen afgerekend op hun daden, maar milieu-activisten blijven altijd buiten schot! 

Van de Haagse politiek naar die van Amstelveen:  ga vooral door met lokale initiatieven op het gebied van verduurzaming en vergroening, maar herijk steeds je ambities als het gaat om energietransitie en klimaatbeheersing. Als dat namelijk in internationaal verband niet lukt en nationaal nauwelijks of geen klimaateffect oplevert, denk dan niet dat je lokaal ten koste van VEEL wél het verschil kunt maken. Burgers en niet-vervuilende bedrijven zullen u dankbaar zijn wanneer u de moed heeft om NEE te zeggen tegen de Bühne!

Maar verder gaat het goed hoor, met ons door de burgemeester in zijn Nieuwjaarstoespraak terecht als zelfbewust en internationaal gekwalificeerde Amstelveen en met onze Amstelveense politiek. Er zit weer een patent College van B&W, met veelbelovende, ambitieuze wethouders in ons goed-functionerende Raadhuis. Laat ons hopen dat die ambities zich ook gaan concretiseren in oplossingen voor de problemen op de bedrijventerreinen. Er is nu al een accommodatie-tekort en gegeven de politieke voorkeur om op die terreinen te komen tot functiemenging van wonen en werken, zal rekening moeten worden gehouden met de gerechtvaardigde wensen van de ondernemers om door de gemeente voor hun verhuizing te worden gefaciliteerd of financieel te worden gecompenseerd. Heb daarbij vooral graag oog voor de belangen van ondernemers die aan het einde van hun huurperiode zitten en die moeten vrezen dat de eigenaren van de stenen minder interesse zullen hebben in het verlengen van de huurovereenkomsten.  En dús ligt het voor de hand dat ik graag oproep om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid met alle beschikbare kracht voort te zetten.  

En nu ik toch aan het oproepen ben: Gemeente maak nu échte stappen met Citymarketing. We praten er al jaren over, maar er wordt zo weinig werkelijk zichtbaar. En als je het niet meer wil, maak dat dan ook duidelijk en laat het niet zo lang boven de markt hangen. Iets dergelijks geldt ook voor de actualisering van het Stadshart. Ideeën en plannen genoeg, maar wanneer gaat er nu werkelijk wat gebeuren? Bij de mooie vooruitzichten voor de stad Amstelveen hoort ook dat de ambities op deze gebieden nu eindelijk worden waargemaakt. Burgers, winkeliers en overig bedrijfsleven zien graag dat de contouren van het nieuwe Amstelveen nu echt zichtbaar worden gemaakt. En wat zij óók graag zien is dat de communicatie m.b.t. de A9- en de OV-werkzaamheden maximaal bevorderd wordt. De gemeentelijke communicatie is de laatste jaren al met sprongen vooruit gegaan, maar zal de komende vijf jaar belangrijker zijn dan ooit nu wij voor grote infrastructurele inspanningen met bijbehorende, aanzienlijke ongemakken komen te staan. 

En als ik dan toch aan het oproepen ben, nu dan maar een paar oproepen aan onszelf als ondernemers:  blijf uw ondernemingen open stellen voor stage-plaats-zoekers. En geeft meer arbeidsplekken aan 50+ers. Zij zijn veelal heel loyaal, zijn blij met de geboden kansen en worden minder ziek dan nogal eens wordt verondersteld. En vergeet ook de mensen niet die door een beperking enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij zijn vaak gemotiveerd tot op het bot en de financiële consequenties worden in tal van opzichten verzacht door allerlei subsidies en tegemoetkomingen van de overheid. En dan nog een aanbeveling:  als u een middelgrote of grote onderneming heeft, heb dan de durf om aan het hoogste leidinggevende niveau een goed opgeleide jongere uit de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar toe te voegen. En dan bedoel ik echt het directieniveau en niet één of twee echelons lager. De wereld en vooral de toekomst daarvan wordt ánders en in zeker opzicht béter begrepen door de nieuwe generatie. De gedachte “we hebben het altijd zó gedaan en zo gaat het straks ook nog wel goed” kan écht niet meer. De wereld verandert sneller dan ooit en ons bedrijfsleven dus ook. De volgende generatie kijkt terecht met heel andere ogen naar de wereld dan de gevestigde orde. Geef talentvolle jonge mensen méér vertrouwen dan tot dusverre gebruikelijk was, want ZIJ zijn de toekomst en voelen haar beter aan. ZIJ beschikken over de voelsprieten om de trends aan te voelen, hetgeen zich ideaal laat combineren met de wijsheid en ervaring van de oudere bestuurders. 

Mijn slotwoord, dames en heren, is als steeds weer voor onze vereniging zélf:  wij hebben weer een prachtig verenigingsjaar achter ons liggen. Een hele reeks mooie evenementen, culminerend in die waanzinnig mooie Kerstborrel in de Annakerk met zo’n 250 bezoekers. Onze vereniging floreert dankzij U, maar óók dankzij ons voortreffelijke bureau waar Darshan en Jelena heel wat huzarenstukjes hebben verricht en die naar mijn smaak een heel warm applaus waard zijn!!! 

Ik sluit af, dames en heren, met complimenten namens het hele bestuur voor uw betrokken belangstelling voor onze vereniging, voor uw medewerking en voor uw toegestoken handjes, en voor uw warme bijdrage aan de sfeer die onze OA zo waardevol maakt. Vandaar dat ik  graag zeg: Dankjewel aan Wooncentrum Van der Horst en het CoCo Café  voor jullie gastvrijheid vandaag en dankjewel aan jullie allemaal voor het succes van de OA in 2018 en straks in 2019.  Dat het nieuwe jaar voor iedereen gezond, succesvol en als steeds heel gezellig moge worden! 

Dankjewel.

 

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.