Nieuwjaarsbijeenkomst Woonpartners Midden-Holland

Nieuwjaarsbijeenkomst Woonpartners Midden-Holland

Korte terugblik 2015 

Op dinsdag 5 januari 2016 deed René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland tijdens zijn nieuwjaarsspeech een paar belangrijke uitspraken. De bijeenkomst was bezocht door ruim 200 relaties.

Na een korte terugblik op het jaar 2015, de veranderingen in de maatschappij en de toekomstige opgave voor woningcorporaties zoomde hij in op de opgave van Woonpartners en de manier van aanpak.

Onderstaand zijn nieuwjaarsrede:

Dames en Heren, 

Namens de medewerkers en de Raad van Toezicht heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in het mooie Anne Frank Centrum. In het bijzonder een woord van welkom aan de vertegenwoordigers van de college’s van B&W van de gemeenten en leden van de gemeenteraden van de gemeente Alphen, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. 

Een bijzonder woord van welkom ook aan de vertegenwoordigers van bewonerscommissies, huurdersorganisaties en vrijwilligers die allen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze woningen en de woonomgeving. 

Een woord van welkom ook voor onze ketenpartners bij zorg, onderwijs en welzijn. Samen leveren we met de overheid een bijdrage aan een passende en eigentijdse samenleving. 

Ten slotte een woord van welkom aan alle vertegenwoordigers vanuit de bouw en bouwnijverheid: architecten, constructeurs, bouwers, aannemers en adviseurs. U draagt met ons zorg voor goede woningen en woonomgeving voor onze huurders. 

Dames en heren,

Hoewel 2015 een mondiaal en ook landelijk een bewogen jaar was en daarover veel te zeggen is en blijft, wil ik vanmiddag met u de focus leggen op de ontwikkelingen in ons werkgebied. 

 • Fusie Zuidrandflat

 • Overname bezit Mooiland

 • Nieuwbouw (opleveringen, 1e paal en ondertekeningen)

 • Bijzondere bijeenkomsten (excursie, Dag van het Huren, voorlichting Wijkontwikkeling)

 • Onderhoud (zonnepanelen, Bomenwijk, Weideplantsoen) 

2015 was voor onze organisatie een jaar met veel resultaten. Met onze ketenpartners konden we een groot aantal mijlpalen vieren. Beelden zeggen in dat opzicht nog meer dan woorden. 

Stand van zaken: Nieuwe woningwet 

 • Waarderen al jaren volgens marktwaarde

 • Scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB 

We kregen in 2015 met de nieuwe Woningwet te maken. Voor de woningcorporaties als totaal bijzonder ingrijpend. Dat geldt ook voor onze organisatie. We krijgen met veel nieuwe voorschriften te doen. De woningcorporaties moeten zich weer meer gaan toeleggen op hun kerntaak: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Voor onze organisatie betreft dat in dat opzicht geen grote veranderingen. De omvang van onze niet Daeb-portefeuille is heel beperkt en kan ook worden voortgezet.

Wel krijgen we met meer verantwoordingsvoorschriften te maken. Onze organisatie is daar echt goed op voorbereid. 

Stand van zaken: Financieel 

 • Financieel gezonde corporatie

 • Hoog investeringsvolume 

We zijn een financieel gezonde woningcorporatie en kunnen ook in deze tijd nog veel investeren in nieuwbouw en groei van het aantal huurwoningen. We behoren volgens de landelijke benchmark tot de groep woningcorporaties met de 

laagste bedrijfslasten. De bedrijfslasten zijn met verhuurdersheffing en de stijgende lokale lasten en heffingen (WOZ, waterschap) nadelig voor de betaalbaarheid van de huurwoningen. 

Stand van zaken: Huurdersparticipatie

 • Fusie van HWZM-HWHM => Stichting Huurdersbelangen regio Hollands-Midden (HRHM)

 • 1 koepel voor 4 gemeentes

 • Nieuw bestuur (+ ondertekening)

 • Afscheid 2 bestuursleden (Loek en Ben)

 • Geen huurdersbijdrage meer

 • Stevige positie bij bijvoorbeeld prestatieafspraken

 • Gesprekspartner

 • Eigen activiteitenplan met begroting 

Het nieuwe bestuur van de HRHM bestaat uit:

 • Henk van Velzen (voorzitter)

 • Ali Kulik (secretaris)

 • Els de Groot (penningmeester)

 • Jan Blom

 • Mart Sinke

Fokke Gorter blijft het secretariaat vanuit Waddinxveen behartigen.

Stand van zaken: Meerjarenbeleidsplan

 • 2 bijeenkomsten gehad (Gouda-Waddinxveen)

 • Discussie op thema/onderwerpen

 • Concept wordt geschreven door medewerkers

 • Voorjaar 2016: terugkoppeling

Toekomst: Interne organisatieaanpassing per 01-01-2016

 • Knip tussen nieuwbouw en onderhoud

 • Introductie ORN en VGN

 • Speciale aandacht voor senioren

We hebben eind vorig jaar enkele organisatorische aanpassingen doorgevoerd.

Het klein dagelijks en planmatig onderhoud is ondergebracht in een nieuwe afdeling Vastgoedonderhoud onder leiding van Andries Span en de totale nieuwbouwactiviteiten zijn ondergebracht in de afdeling Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw onder leiding van Bart Zwamborn.

Binnen de afdeling Wijk en Buurtbeheer is een apart cluster gevormd dat zich specifiek richt op de dienstverlening aan senioren en de vraagstukken op het vlak van scheiden, wonen en zorg.

Met deze aanpassingen kunnen we de veranderingen in ons werk naar verwachting nog doelmatiger uitvoeren.

Toekomst: Investeringen in nieuwbouw

 • Opleveren van circa 235 huurwoningen in 2016

 • Opleveren van tenminste 160 woningen in 2017

 • Tempo daarna is afhankelijk van de omvang van de verhuurdersheffing en de ontwikkeling van de woningvraag.

 • Wij komen daarop terug in ons nieuwe Meerjarenbeleidsplan

 • Focus in de nieuwbouw:

Betaalbaarheid en differentiatie (ook voor 1 en 2 persoonshuishoudens)

 • Dat betekent ook het bouwen van kleinere woningen.

We leveren in 2016 meer nieuwbouw op. Het gaat daarbij om 210 huurwoningen, waarvan 165 huurwoningen in de sociale sector en circa 70 in markthuur. Daarnaast 24 koopwoningen door derden.

Ontwikkelingen woningmarkt: Oplopende woningvraag
 • Stijging woningzoekenden met 6%

Ondanks onze inspanningen is het afgelopen jaar het aantal actief woningzoekenden met ruim 300 huishoudens gestegen tot ruim 4600 huishoudens in ons werkgebied. Dat is een stijging van 6%.

Met name het aantal woningzoekende starters is gegroeid. De groei zit met name bij éénpersoonshuishoudens. En de vraag neemt sterker toe bij mensen met een relatief laag inkomen.

Totale verhuringen

 • 612 nieuwe huurcontracten in 2015

 • 850 verwachten we in 2016

 • Toch groei ivan de vraag naar huurwoningen

In 2016 zijn in het totaal 612 nieuwe huurcontracten afgesloten, een stijging van ongeveer 10% tov 2015. Dat is een hoger aantal dan de afgelopen jaren. De stijging komt door de oplevering van nieuwbouwwoningen in het bijzonder in het Centrumplan in Waddinxveen en de extra doorstroming die daardoor tot stand komt. Nieuwbouw levert met andere woorden ook verhuisketens op in de bestaande huurwoningenvoorraad.

In 2016 zet deze groei door. We verwachten dan circa 850 nieuwe huurcontracten te kunnen afsluiten.

Huisvesting statushouders
 • We hebben volledig aan onze taakstelling in de afgelopen jaren voldaan. Dat geldt ook voor 2015.

 • Er zijn in het totaal door ons 45 huurwoningen toegewezen aan in het totaal 108 statushouders. Dat is 7,4% van de toewijzingen.

 • Wij verwachten dit jaar een verdere stijging. Voor de eerste helft van dit jaar met 35%.

 • Als deze trend het hele jaar doorzet, stijgt het aantal woningtoewijzingen aan statushouders met 15 woningen tot circa 60.

Het gaat dus in 2016 om relatief kleine aantallen extra woningen. Door een stijging van het totaal aantal nieuwe verhuringen blijft het aandeel toewijzingen aan statushouders dit jaar dan ook met 7% gelijk als aan 2015.

Relativering 1: Het gaat hierbij alleen om ons aandeel in de huisvesting van statushouders.

Het vraagstuk van de opvang van asielzoekers is veelomvattender dan louter de huisvesting van statushouders.

Wij zijn daarbij als één van de ketenpartners in gesprek met de 4 gemeenten voor het zoeken naar tijdelijke oplossingen.

Toekomst: Huurverhoging
 • Inflatievolgend (zonder toeslag van 1,0%)

 • Aanpassingen streefhuren

Woonpartners kiest voor het komende jaar voor een zeer gematigd huurbeleid. De huren zullen gemiddeld niet meer stijgen dan met inflatie. Wij brengen dus geen opslag van een 1,0% in rekening, zoals volgens de wet kan. Let wel het gaat daarbij om gemiddelden. Voor het eerst krijgen we de mogelijkheid om de huurprijsverhogingen te differentiëren naar kwaliteit van de woningen. Dat vraagt om een precieze benadering. Over de precieze wijze waarop wij het huurbeleid inhoud gaan geven in het komende jaar zullen wij vanzelfsprekend overleg voeren met de HRHM. Dat geldt ook voor de aanpassingen van de streefhuren, op het moment dat de woningen opnieuw worden verhuurd aan een nieuwe huurder.

Afsluiting

Een bijzonder woord van dank aan medewerkers van Fundis, Palet Welzijn, Woonpartners en vrijwilligers die zo goed inhoud geven aan alle activiteiten in het Anne Frank Centrum.

De voorbereiding van deze bijeenkomst is verzorgd door veel mensen. Een woord van dank nog voor de uitstekende bijdrage van Anne Sinke, die dit als opdracht in het kader van haar stage heeft verzorgd. Dank daarvoor.

Dames en heren, 2015 was, dankzij de goede samenwerking met u, voor ons een goed jaar. Ik reken erop dat dit ook in 2016 het geval zal zijn.

Dank voor uw aandacht en graag breng ik dan nu met u een toost uit op een voor u allen een gelukkig, voorspoedig en succesvol 2016. 

 


Reacties

WhatsApp us!