Nieuw elan voor de Duin- en Bollenstreek

Nieuw elan voor de Duin- en Bollenstreek

De colleges van de Duin- en Bollenstreek scharen zich achter 6 stevige prioriteiten om ons prachtige gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Dit verhaal presenteerden ze op 16 februari 2022 aan de gemeenteraden.

Samenwerken
Vanaf zomer 2021 zijn Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen met elkaar in gesprek over hoe ze het beste kunnen samenwerken en waar ze hun energie op richten om de streek energiek, aantrekkelijk en vitaal te houden.
Ontwikkeling en versterking moeten ervoor zorgen dat de streek zo karakteristiek mooi Hollands en bloeiend blijft als zij nu is. Om dat voor elkaar te krijgen gaan de gemeenten met meer focus aan de slag. Er wordt ingezet op 6 topprioriteiten, waarin de samenwerking wordt opgebouwd of hernieuwd.

Nieuw elan
Na de eerste gesprekken, het bepalen van de strategie ligt nu het accent op de uitvoering. In de ambitieuze uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek staan voor de streek 6 stevige topprioriteiten.
Op 16 februari 2022 is er een gezamenlijke digitale radenavond gehouden om de vijf gemeenteraden te infor-meren over de voortgang van de samenwerking en de Duin- en Bollenstreek en worden de topprioriteiten toe-gelicht.

Op een nieuw niveau
De colleges zijn trots op de nieuwe focus. Daarmee is hun samenwerking op een nieuw niveau gekomen: een gedeeld beeld van wat urgent is en waarvan werk gemaakt moet worden.
Er is meer onderling begrip en vertrouwen. Door nu deze focus te leggen, kan in de komende periode de volgende stap gezet worden: het komen tot programma’s en projectplannen, met de daarbij horende financiële onderbouwing.

Zes topprioriteiten
De punten waarop de duin- en bollengemeenten intensief willen samenwerken:

1-Ontsluiting Noordelijke Bollenstreek - Besluiten en realiseren van kortetermijnmaatregelenten behoeve van ontsluiting, mobiliteit en dus leefbaarheid in het noorden.

2-Ruimte en mobiliteit in de corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk - Onderzoek en voorstudie naar een corridor en bovenregionale hoofdstructuur (A44) als start van de ontwikkelfase voor ontsluiting in het zuiden.

3-Ontwikkelen van een ‘regiobrand’ - Ontwikkeling van het verhaal van de Duin- en Bollenstreek om de samenhang en samenwerking tussen recreatieve ‘hotspots’ van de regio te verbeteren. Doordat we werken om de gezondste en vitaalste regio van Nederland te worden, creëren we een balans tussen toerisme en leefbaarheid.

4-Actualisatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en gezamenlijke keuzes voor (de ruimtevraag van) de opwek van hernieuwbare energie - Doorontwikkeling van de ISG, waaronder verkenning van de beschikbare/ benodigde hernieuwbare energiebronnen.

5- Realiseren van de woningbouwopgave - Daadwerkelijke realisatie van de regionale woningbouwopgave in de zuidelijke Duin- en Bollenstreek, zodat er een balans ontstaat tussen bebouwing en open landschap in de streek.

6-Faciliteren van verbindingen tussen kennisintensieve sectoren en economische toepassing - Doorontwikkeling van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Kennisintensieve sectoren in de streek worden onderling met elkaar verbonden. 


Reacties

WhatsApp us!