Leidse begroting 2020 aangeboden aan gemeenteraad

Leidse begroting 2020 aangeboden aan gemeenteraad

Wethouder Paul Dirkse (Financiën) heeft de programmabegroting 2020-2023 namens het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Walter van Peijpe. Met deze structureel sluitende begroting houdt het college koers op de speerpunten van het beleidsakkoord “Samen maken we de stad” uit 2018: een groene en gezonde stad, waar het prettig wonen en werken is en waarin iedereen meedoet. Voor de financiering kiest het college voor een behoedzame lijn.

De programmabegroting beschrijft wat de gemeente in 2020 samen met de stad wil bereiken, wat dat mag kosten en hoe dat wordt betaald. De programmabegroting volgt de lijn van de in juli 2019 vastgestelde Kaderbrief 2020-2023. Aan de hand van nieuwe informatie over onder andere de hoogte van de algemene uitkering, de nieuwe CAO voor ambtenaren en de kosten van afvalverwerking worden aanpassingen voor 2020 en verder voorgesteld.

Behoedzaam vooruit
Voor het tweede jaar op rij pakt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de grootste inkomstenbron voor een gemeente, voor de korte termijn lager uit dan in mei werd voorspeld. Terwijl de economie groeicijfers blijft vertonen, dienen gemeenten deze lagere inkomsten vanuit het Rijk op te vangen. De oplopende kosten voor de WMO en de jeugdzorg, de stijgende marktprijzen en de hogere CAO maken dat tot een grote uitdaging. Het beeld van de algemene uitkering voor latere jaren is beter, de op handen zijnde herziening van de verdeling van het Gemeentefonds gepland in 2021 brengt echter risico’s met zich mee.

Bovenstaande ontwikkelingen vragen in de ogen van het college om behoedzaamheid. Om die redenen stelt het college de raad voor een zogenaamd ‘behoedzaamheidsbudget’ in te stellen. Daarmee reserveert het structureel ruimte in de begroting.

Paul Dirkse (Financiën): “We houden koers richting een groene en gezonde stad van kennis en cultuur, waar iedereen mee kan doen. Tegelijk zijn we ons zeer bewust van de financiële onzekerheden. Kijk naar de tegenvallende rijksbijdrage, maar ook naar de verder stijgende marktprijzen. Het was in het voorjaar al aanleiding voor het college om geen nieuwe ambities aan het beleidsakkoord toe te voegen. Die lijn krijgt met deze begroting een vervolg. Voor de jaren 2021 en verder ziet de algemene uitkering uit het Gemeentefonds er weliswaar beter uit, de historie leert dat we ons daarmee niet rijk moeten rekenen. Daarom stellen we de raad nu voor om een behoedzaamheidsbudget aan te houden. Dat geeft de stad een financiële buffer om ook in de toekomst deze onzekerheden goed te kunnen verwerken.”

Tekorten sociaal domein – Bijsturen
Eén van die onzekerheden is het sociaal domein. Bij aantreden heeft dit college zich voorgenomen om Leidenaren beter en dichterbij te ondersteunen én daarbij de bekostiging op termijn in lijn te brengen met de rijksbijdragen. Het college heeft daar in 2018 ruim 15 miljoen extra voor gereserveerd. Met de Visie Sociaal Domein, de Leidse regie in de jeugdhulp en het programma sterke sociale basis is er al het nodige werk verzet. Inmiddels zien we echter ook forse financiële tegenvallers bij jeugdhulp, bij individuele begeleiding en groepsbegeleiding in de WMO en bij huishoudelijke ondersteuning. Vanaf 2020 kan de gemeente dit tekort, ondanks de eerdergenoemde 15 miljoen extra, niet meer zonder beleidsaanpassingen opvangen. Het college stuurt daarom samen met de programmabegroting een voorstel met maatregelen om de tekorten in het sociaal domein terug te dringen. Dit voorstel wordt samen met de programmabegroting in de raad behandeld.

Tegenvaller afvalverwerking – Afvalstoffenheffing omhoog
Zoals bij de Kaderbrief al aangekondigd stijgt de afvalstoffenheffing, als gevolg van de extra belasting op verbranding van restafval die het Rijk invoert. Bij een recente aanbesteding zag de gemeente bovendien de prijs van restafvalverwerking verdubbelen. Dit heeft onder andere te maken met de sluiting van een grote afvalverwerkingscentrale in Amsterdam.

In het coalitieakkoord uit 2018 is afgesproken om de afvalstoffenheffing in vier jaar tijd kostendekkend te maken. Ten opzichte van die lijn is een additionele stijging van de afvalstoffenheffing door bovenstaande tegenvallers, met gemiddeld 9 euro per huishouden, onvermijdelijk. De totale stijging van de afvalstoffenheffing is daarmee gemiddeld 28 euro per huishouden op jaarbasis.

Gemeenteraad aan zet
De programmabegroting 2020 is nu aangeboden aan de gemeenteraad ter bespreking en vaststelling. Op de website van de gemeenteraad kunt u de data vinden waarop de begroting in de commissies wordt behandeld: www.gemeenteraad.leiden.nl.

Vernieuwde website
De programmabegroting 2020-2023 staat op de website: https://programmabegroting.leiden.nl/ (vanaf maandag 7 oktober om 19.30 uur). Deze website is het afgelopen jaar vernieuwd, zodat deze – net als de gemeentelijke website – goed toegankelijk is voor alle gebruikers en goed zichtbaar op alle mobiele apparaten. Het is zo ook makkelijker voor alle gebruikers om de programmabegroting digitaal te raadplegen. Dit past bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Leiden om meer digitaal en minder met papier te werken.

 


Reacties