Leiden Bio Science Park verwacht duizenden extra banen

Leiden Bio Science Park verwacht duizenden extra banen

Onderwijs en bedrijfsleven werken op het Leiden Bio Science Park steeds meer samen om studenten op te leiden tot de bio sciences professional van de toekomst en om medewerkers bij- en na te scholen. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om extra creativiteit en flexibiliteit om te zorgen voor kwalitatief goed en voldoende personeel. Zeker met het oog op de verwachte groei met zo’n duizenden banen in bestaande en nieuwe bedrijven. En in de drie nieuwe fabrieken voor de productie van geneesmiddelen. Vooral de behoefte aan mbo’ers neemt sterk toe.

'Een aantrekkelijke werkplek voor het leven'

“Voor zowel de scholen als voor bedrijven is een goed klimaat nodig om mensen geïnteresseerd te krijgen in een leuke job bij een van ‘onze’ bedrijven”, aldus Bas Reichert, voorzitter van de ondernemersvereniging Bio Science Park (OVBSP) en directeur van BaseClear. "De economische groei hier op het Science Park loopt voor op de groei elders in het land. We merken dat zowel de grotere bedrijven, zoals Janssen, als het mkb en de kleinere bedrijven de krapte op de arbeidsmarkt voelen. In de afgelopen twee jaar is die sterk toegenomen.” Manuella Wilts, senior director operations bij Janssen Biologics en bestuurslid van OVBSP, vult aan: “Los van de krapte op de arbeidsmarkt, zijn er op het Leiden Bio Science Park (LBSP) heel veel banen beschikbaar. Op alle niveaus van onze organisaties moeten we dus zorgen dat we de juiste mensen binnenkrijgen en behouden.”

Groeiende behoefte aan mbo’ers
“Voor de nieuwe productiefaciliteiten zijn vooral mbo’ers nodig”, voegt Maria Plug, manager van Centrum Bioscience en Diagnostiek van de Hogeschool Leiden, toe. “Bij de kleinere bedrijven is de behoefte aan hbo- en wo-geschoolde medewerkers groter. Zodra die groeien, zie je een verschuiving naar meer vacatures voor mbo-functies. Dat betekent voor de onderwijsinstellingen een uitdaging om continu te zorgen voor voldoende mensen op de juiste plaats, bij voorkeur mét de juiste vaardigheden.” Niet alleen in de laboratoria, maar juist in de productie van geneesmiddelen groeit de behoefte aan mbo’ers. Helaas laat de praktijk zien dat het aantal mbo’ers afneemt. Sandra Migchielsen, programmamanager Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences: “Van de 100 afgestudeerden aan het Middelbaar Laboratorium Onderwijs gaan er bovendien 50 door naar het hbo. We werken daarom hard aan nieuwe, flexibele onderwijsvormen om meer mbo’ers te interesseren in een baan op het Bio Science Park. Denk bijvoorbeeld aan een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) voor lab operators voor zij-instromers of doorstromers. Ook het aanbieden van certificeerbare modules in het onderwijs is nieuw.“

Een leven lang ontwikkelen
Bas: “Uit het onderzoek naar de human capital agenda kwam naar voren dat slechts 30 procent van de Leidse studenten kiest voor een baan op het Leiden Bio Science Park. Om de instroom te vergroten, willen we het LBSP profileren als aantrekkelijke werkplek voor het leven. Ben je bij het ene bedrijf uitgegroeid, dan zijn er nieuwe uitdagingen bij een ander bedrijf. Er is altijd voldoende werk. Dat betekent dat we als bedrijven meer moeten samenwerken en wellicht ook ons HR-beleid meer op elkaar moeten afstemmen. Samen met de onderwijsinstellingen willen we onze bedrijven meer openstellen, meer zichtbaar maken voor toekomstige werknemers.” Mede om dit handen en voeten te geven is twee jaar geleden het CIV Bio Sciences opgericht.

CIV Bio Sciences
Het CIV Bio Sciences staat voor publiek-privaat samenwerken aan talentontwikkeling en innovatie. Het is een samenwerking tussen inmiddels zesentwintig bedrijven, onderwijsorganisaties en overheden. De focus ligt op het bio sciences vakonderwijs op het LBSP. De vier hoofdtaken zijn:

  • Co-creatie van flexibel en hybride onderwijs (goede aansluiting onderwijs-werkveld);
  • Praktijkonderzoek (innovatie in het werkveld verbinden aan onderwijsinnovatie);
  • Versterken positief imago beroep en sector (vergroten instroom en bekendheid MLO)
  • Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen (na- en bijscholing met aandacht voor de ketenbenadering mbo/hbo/universiteit).

Sinds maart 2022 is Sandra Migchielsen (vanuit mboRijnland) actief als programmamanager. In oktober werd bekend dat het CIV Bio Sciences een RIF-subsidie ontvangt voor het aanjagen van mbo- onderwijs op het Leiden Bio Science Park voor de komende vier jaar. Sandra: “Het LBSP groeit en bloeit en is sterk afhankelijk van up-to-date geschoolde analisten en procesoperators. Met de subsidie kunnen de partners de gezamenlijke plannen voor toekomstbestendig, flexibel en hybride onderwijs uitvoeren. Ook staan tal van acties op stapel om de instroom van studenten middelbaar laboratoriumonderwijs te bevorderen en de bekendheid met deze MLO-student in het werkveld te vergroten.” Mbo’ers die binnen de grotere bedrijven willen doorgroeien, krijgen meer mogelijkheden, bijvoorbeeld met een bijscholing of deelcertificaat.

Maria: “Succesvol voorbeeld van samen optrekken is de hbo-minor Regenerative medicine development, ontwikkeld door de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van Hogeschool Leiden, samen met het bedrijfsleven. Studenten die deze minor volgen, hebben daarmee een betere aansluiting op de actuele behoefte van bedrijven.” Andersom is het ook de bedoeling meer docenten uit het werkveld aan te trekken en om gastcolleges te organiseren. Bedrijfsbezoeken door studenten staan eveneens op de agenda.

OVBSP LEIDEN
J.H. Oortweg 19
2333 CH Leiden
info@ovbsp.nl
www.ovbsp.nl

 


Reacties