Investeren in de toekomst

Investeren in de toekomst

Voor De Vries en Verburg staat duurzaamheid al geruime tijd hoog op de agenda als een essentieel onderdeel van hun strategische beleid. Met de inwerkingtreding van de CSRD-wetgeving heeft duurzaamheid een duidelijke plaats gekregen binnen het strategische kader, specifiek onder de noemer Milieubewust ondernemen. Gedreven door intrinsieke motivatie, de uitdagingen van klimaatverandering en de afnemende beschikbaarheid van grondstoffen, is deze cruciale pijler onderverdeeld in vier kernthema's:

 1. Klimaatneutrale bedrijfsvoering
  Verduurzaming van onze eigen kantoren, ons wagen- park en materieel en de projecten die we realiseren;
 1. Vervuilingsvrije bouw(plaats)
  Elektrificeren van de bouwplaats en het regi- streren en voorkomen van vervuilingsincidenten;
 1. Circulaire ketens
  Doelen stellen voor het aantal houtbouw- projecten, losmaakbaarheid en materialenpaspoorten;
 1. Natuurinclusieve ontwikkeling
  Zorgen voor zo min mogelijk negatieve impact op de omgeving door bijvoorbeeld groendaken nestvoorzieningen en hagen.

Deze vier aandachtsgebieden stellen ons in staat om met een holistische benadering naar dit complexe vraagstuk te kijken. We evalueren ons eigen bedrijf, onze bedrijfsvoering, onze materiaalkeuzes, ons afvalbeheer, en onze inspanningen voor de biodiversiteit in en om de bouwplaats. Bovendien beoordelen we de bijdrage van onze bouwpartners aan onze totale impact. De CSRD-wetgeving biedt richtlijnen om meetbare resultaten te bereiken. In de komende jaren zullen de effecten van de CSRD-wetgeving duidelijker zichtbaar worden, aangezien onze opdrachtgevers, partners in de bouwsector en wijzelf verplicht worden om rapportages op te stellen en doelstellingen te formuleren. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie, die ons initieel heeft aangezet tot deze inspanningen, meetbaar en tastbaar.

Circulaire projecten
Twee concrete projecten waarin we onze ambitieuze doelen kunnen verwezenlijken, bevinden zich op ons eigen terrein. In 2022 hebben we een circulaire parkeervoorziening gerealiseerd, als voorbereiding op de ontwikkeling van de uitbreiding van ons kantoor, genaamd Parel in de Polder. De parkeervoorziening is opgebouwd uit een verhoogd betonnen platform met ruimte voor 64 parkeerplaatsen, waarvan er 20 zijn uitgerust met laadpunten voor elektrische voertuigen. Onder de betonvloer is er een royale opslagruimte voor materieel. Bij het ontwerp hebben we bewust gestreefd naar maximale demonteerbaarheid en achteraf hebben we de losmaakbaarheidsindex vastgesteld. Deze index geeft een totaalbeeld van hoe gemakkelijk een gebouw (of ontwerp) gedemonteerd kan worden, uitgedrukt als een percentage. Het totaalbeeld voor de parkeer- voorziening bedroeg 71%. BREEAM, een toonaan- gevende duurzaamheidsnorm in Nederland, beschouwt een percentage van 60% en hoger als uitzonderlijk.

Wat deze parkeervoorziening circulair maakt, is het gebruik van circulair staal voor de constructie, dat eenvoudig gedemonteerd kan worden. Hetzelfde geldt voor de betonnen TT-vloeren. We hebben zorgvuldig gekeken naar de verbindingen; hoewel storten, lijmen of vastkitten de makkelijkste opties zijn, hebben we naar alternatieven gezocht met het oog op demonteerbaarheid. Daarnaast hebben we bewust gekozen voor een open en bescheiden gevel, opgebouwd uit houten gevelschermen gemaakt van gerecycled hout afkomstig van sloopprojecten, geleverd door onze afvalverwerker. Deze panelen zijn vervaardigd door medewerkers van 50|50 Workcenter, het werkbedrijf van het Leger des Heils, en vervolgens door ons zelf geïnstalleerd.

Duurzaamheid centraal
Deze parkeervoorziening is gerealiseerd om ruimte te creëren voor de uitbreiding van ons kantoor, "De Parel in de Polder." Met dit kantoor willen we laten zien wat er mogelijk is wanneer duurzaamheid centraal staat. Het gebouw is opgetrokken uit hout, met houten kolommen, liggers en vloeren, en is ontworpen om energieneutraal te zijn. Regenwater wordt verzameld voor gebruik in irrigatie en toiletspoeling, samen met gereinigd afvalwater dat wordt gezuiverd met behulp van een helofytenfilter.

Gebruikerservaring
Naast duurzaamheid op het gebied van materialen, energie en waterverbruik, staat de gebruikers- ervaring centraal. Een goede werkomgeving draagt bij aan meer werkplezier en dus hogere medewerkerstevredenheid. We maken gebruik van de WELL-methode, een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die factoren zoals beweging, voeding, licht, lucht, geluid en andere aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van medewerkers, in beschouwing neemt. Dankzij onze aantoonbare duurzaamheids- prestaties kunnen we maximaal profiteren van beschikbare subsidiemogelijkheden. Bovendien hopen we onze opdrachtgevers te inspireren om ons voorbeeld te volgen. Onze motivatie voor duurzaamheid komt voort uit een diepgewortelde overtuiging om verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties. Dit uit zich niet alleen in meetbare doelen, maar ook in concrete acties en resultaten.

DE VRIES EN VERBURG
't Vaartland 8 | 2821 LH Stolwijk
0182 - 34 17 41 | info@devriesverburg.nl
www.devriesverburg.nl


Reacties

WhatsApp us!