Hoe parkeren we in de toekomst in Leiden?

Hoe parkeren we in de toekomst in Leiden?

De schaarse ruimte in onze stad inzetten voor een fijne woonomgeving en schone lucht, duurzaam en schoon vervoer ruim baan geven en meer woningbouw mogelijk maken. Deze ambities zijn uitgangspunt voor de nieuwe Parkeervisie en Beleidsregels Parkeernormen die deze week zijn vastgesteld voor inspraak.

Parkeren in de 21ste eeuw vraagt om keuzes. De ruimte in onze stad is schaars en bovendien nodig voor meer woningen, maatregelen om weersextremen op te vangen en bedrijvigheid voor een gezond economisch klimaat. Om Leiden prettig leefbaar en bereikbaar te houden, krijgt duurzaam, schoon vervoer ruim baan en krijgt de auto een minder prominente rol.

Wethouder Duurzame Mobiliteit Ashley North: “Met dit nieuwe parkeerbeleid willen we Leiden aantrekkelijker maken en klaar voor de toekomst. We vragen daarom iedere Leidenaar, maar ook werknemer en bezoeker van buiten de stad, om na te denken over zijn of haar keuze van vervoer. Soms geen makkelijke keuze, maar noodzakelijk als we deze stad leefbaar en bereikbaar willen houden voor ons allemaal. Met helder beleid voor parkeren met de auto of de fiets kunnen we deze keuzes goed ondersteunen.”  

Visiepunten en concrete maatregelen
Meer en betere fietsparkeergelegenheid, minder autoparkeren op straat en meer op afstand, dubbel gebruik van parkeergarages: het zijn een aantal concrete maatregelen uit de nieuwe Parkeervisie. Aan de hand van zes visiepunten voor de auto en acht visiepunten voor de fiets worden de ambities voor parkeren geschetst. Deze visiepunten zijn vertaald naar concrete beleidsmaatregelen. Voor autoparkeren is de stad ingedeeld in leefgebieden, waardoor beter en meer maatwerk kan worden ontwikkeld. Voor de fiets zijn de beleidsmaatregelen verdeeld over centrum en centraal station enerzijds en de rest van de stad anderzijds. De concrete maatregelen worden de komende jaren gefaseerd ingevoerd.

Flexibiliteit in parkeernormen
Ook de parkeernormen en bijbehorende beleidsregels zijn vernieuwd. Deze worden toegepast om te bepalen hoeveel nieuwe parkeerplekken nodig zijn bij nieuwbouw of als een bestaand gebouw een nieuwe functie krijgt. Nieuw is het toevoegen van fietsparkeernormen inclusief kwaliteitseisen, en meer flexibiliteit in het toepassen van de autoparkeernormen. Hiermee zijn broodnodige bouwprojecten makkelijker realiseerbaar, zonder dat de omgeving te maken krijgt met extra parkeerdruk. Meer en betere fietsparkeerplekken stimuleren bovendien de keuze voor schoon vervoer.

Stad kan meedenken en reageren
Vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en grote instellingen uit de stad hebben meegedacht met het opstellen van de Parkeervisie. Nu kan de rest van de stad het nieuwe parkeerbeleid lezen en reageren via een inspraakreactie. Ook het concept van de Beleidsregels Parkeernormen ligt ter inspraak. De inspraak loopt tot en met vrijdag 13 maart. Op maandagavond 17 februari is van 17.30 tot 20.30 uur een informatieavond voor belangstellenden in het Stadskantoor. Na het verwerken van de inspraakreacties stelt de gemeenteraad de Parkeervisie vast, en legt het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregels Parkeernormen vast.

 


Reacties