Eén overkoepelende organisatie voor huurders Woonpartners

Eén overkoepelende organisatie voor huurders Woonpartners

Afscheid bestuursleden

HWZM + HWHM = HRHM

Voorafgaand aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Woonpartners Midden-Holland is op dinsdag 5 januari 2016 de samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM). Deze nieuwe organisatie is het resultaat van de fusie van HWZM (stichting Huurdersbelangenorganisatie Waddinxveen/Zevenhuizen-Moerkapelle) en HWHM (stichting Huurders Woonbelangen Hollands Midden) in Gouda. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaar.

De huurdersorganisatie heeft als doel de belangen van alle huurders te behartigen in gesprekken met Woonpartners Midden-Holland en de gemeenten in het werkgebied . Meer specifiek willen de stichting en de corporatie de kwaliteit van het wonen optimaliseren, de goede relatie tussen de huurders en de medewerkers van Woonpartners bevorderen, een goede verhouding verkrijgen tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van de woningen en als laatste het beleid van de corporatie te laten aansluiten bij de behoefte van de huurders.

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, afkomstig vanuit de nu gefuseerde organisaties. Het zijn de heren Henk van Velzen (voorzitter), Jan Blom en Mart Sinke en de dames Ali Kulik (secretaris) en Els de Groot (penningmeester). Fokke Gorter blijft het secretariaat in Waddinxveen behartigen. Twee bestuursleden nemen afscheid: de heren Ben Tinkhof (HWZM) en Loek Cats (HWHM). Beiden werden bedankt voor hun inzet als bestuurslid. René Mascini, directeur-bestuurder reikte tijdens zijn nieuwjaarspeech de gouden Woonpartners onderscheiding uit aan beide heren.

Belangrijke gesprekspartner

René Mascini juicht de ontwikkelingen toe: ”Alle huurders uit heel ons werkgebied zijn nu vertegenwoordigd in één organisatie. De HRHM is daarmee voor ons een belangrijke overlegpartner. De organisatie wordt bovendien een belangrijke gesprekspartner bij de prestatieafspraken met de vier gemeentes waar we actief zijn: Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Het is ook de enige overkoepelende huurdersorganisatie die adviesrecht heeft over het beleid van de corporatie.”

Huurders die voorgaande jaren een financiële bijdrage betaalden aan de huurderskoepels om lid te zijn, hoeven dat niet meer te doen. De stichting werkt met een jaarlijkse begroting gebaseerd op het beleids- en activiteitenplan voor het komende jaar. Zij leggen ook verantwoording af aan de huurders en de corporatie.


Reacties

WhatsApp us!