Collegebesluiten gemeente Leiden

Collegebesluiten gemeente Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Stedelijke jeugdaanpak in het kader van voorkomen criminaliteit en afdoening motie M 180057 ‘Doorpakken op jongerenoverlast’ 19.0006 (15-01)
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de werkwijze van de stedelijke jeugdaanpak ter voorkoming van criminaliteit waarbij jongeren zijn onderverdeeld in vier doelgroepen:
a. High Impact Crime jongeren
b. Problematische jeugd
c. Risicojongeren
d. Overlastgevende jeugd
En vraagt de gemeenteraad een bedrag van €200.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van aanpak inzake stedelijke jeugdaanpak in het kader van voorkomen criminaliteit. Dit naar aanleiding van een motie op 12 juli 2018 om een integrale aanpak rondom jeugdoverlast te ontwikkelen. Er is een integrale aanpak in de Slaaghwijk en het Jacques Urlusplantsoen (JUP) waar de jeugdaanpak en preventie een wezenlijk onderdeel van is. Het ontbreekt echter aan een stedelijke jeugdaanpak in het kader van voorkomen criminaliteit.

Aangezien jeugdgroepen dynamisch zijn en zich niet houden aan wijk- of buurtgrenzen, bestaat de behoefte om een integrale jeugdaanpak in het kader van voorkomen van criminaliteit voor de hele stad vorm te geven. De verschillende doelgroepen jongeren lopen in elkaar over. Door in te zetten op preventie kan voorkomen worden dat jongeren later in een ‘zwaardere’ en moeilijkere doelgroep belanden. De voorgestelde jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein en een sterke regierol van de gemeente waarbij tevens oog is voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongere.

 


Reacties