Collegebesluiten gemeente Leiden

Collegebesluiten gemeente Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019 19.0135
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 vastgesteld met terugwerkend kracht vanaf 1 januari 2019.

Er is een passage toegevoegd over co-ouderschap en woningaanpassingen. De overbruggingszorg is aangepast om ruimte te creëren voor wijzigingen in dit product met het oog op de decentralisatie van Maatschappelijke Zorg per 2021. Overbruggingszorg is het product waarvan een cliënt gebruik kan maken wanneer hij/zij wacht op een passende woonplek voor Beschermd Wonen. Er zijn verschillende nieuwe bijlagen toegevoegd die het werken met de beleidsregels in de uitvoering gemakkelijker moeten maken.

Collegevoorstel - Analyse dalende klanttevredenheidscijfers 19.0131
Uit klanttevredenheidscijfers over 2018 blijkt dat de waardering voor de dienstverlening van de gemeente daalt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op verzoek van de gemeenteraad een analyse gemaakt, waarin de oorzaken van de daling worden toegelicht, en welke acties de gemeente al in gang heeft gezet om de dienstverlening te verbeteren. De klanttevredenheid over de online dienstverlening blijft achter bij die over de dienstverlening aan de telefoon of bij de balie. Op basis van de analyse bekijkt de gemeente de komende tijd welke verbeteracties nog meer ondernomen kunnen worden.

Vervolgproces referendumverzoek LEAD 19.0142
In de vergadering van 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD. Nu start de volgende fase. In deze fase kan er een definitief verzoek tot het houden van een referendum worden ingediend door ten minste 5000 kiesgerechtigden. Dit kan via het plaatsen van hun handtekening op een handtekeninglijst of via het inzenden van een ondersteuningsverklaring met gebruikmaking van DigiD.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om vijf gemeentelijke locaties aan te wijzen als locaties waar handtekeningenlijsten beschikbaar worden gesteld. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om de termijn van zes weken waarbinnen kiesgerechtigden ondersteuningsverklaringen kunnen indienen, te laten starten op maandag 15 april 2019.

 Overige collegebesluiten:
• Bepalen eindheffingsbestanddelen werkkostenregeling met ingang van 2019 19.0133
• Vervanging GR in DVO Archiefdiensten Noordwijk 19.0138
• DVO Erfgoed Leiden en BSGR 19.0139

Schriftelijke vragen:
• Beantwoording schriftelijke vragen raadslid E. van Bree (GroenLinks), ingekomen 25 februari 2019, over bamboe verkeersborden 19.0134

Uitgesteld openbaar:
• Visie sociaal domein na inspraak 19.0125 (19-3)

Bekijk de openbare optredens van het college van burgemeester en wethouders op de gemeentelijke website
Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten.


Reacties