Collegebesluiten gemeente Leiden

Collegebesluiten gemeente Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Voortgangsbesluit Indoor Sportcentrum  19.0020 (22-1)
Het college van burgemeester en wethouders wil uiterlijk rond de zomer van dit jaar een definitief besluit voorleggen aan de gemeenteraad voor de bouw van het Indoor Sportcentrum aan de Telderskade. Daarvoor heeft het in een voortgangsbesluit een aantal richtinggevende keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college stelt de raad voor te kiezen voor het hoogste ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid: gasloos en energieneutraal. Doordat het volledige dakoppervlak wordt gebruikt voor zonnepanelen kan het gebouw zelfs meer energie opwekken dan het nodig heeft. Met dit voortgangsbesluit wordt tevens het voorlopig ontwerp vastgelegd, worden uitgangspunten vastgesteld voor gebruik (denk aan tarieven, roosters en horeca) en worden voorwaarden gesteld voor het toevoegen van extra ruimtes. Tot slot worden de effecten van de stijging van de bouwmarkt in kaart gebracht.

Het Indoor Sportcentrum dient als vervanging van de verouderde Vijf Meihal en de 3 Octoberhal. In dit sportcentrum, bestaande uit twee hallen, gaat het Leonardo College (voortgezet onderwijs) de gymlessen houden, hun nieuwe gebouw komt aan de andere kant van de Telderskade te liggen. De Leidse binnensportverenigingen kunnen hier terecht en het topsportwaardige indoor sportcentrum is bovendien geschikt om als thuishaven te fungeren voor eredivisiebasketbalclub Zorg en Zekerheid Basketball Leiden. De ingebruikname van het nieuwe Indoor Sportcentrum is gepland voor januari 2022.

Brief aan de Raad inzake internationaal basisonderwijs in de Leidse regio  19.0041 (29-1)
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de voortgang van het onderzoek naar een school voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO). Het initiatief voor een internationale school is een gezamenlijke inspanning van de gemeenten Leiden en Oegstgeest en de schoolbesturen PROOLeiden (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden) en OPOO (Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest). Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft toestemming gegeven voor een tweede internationale basisschool in de Leidse regio. Hiermee kan de Leidse regio haar onderwijsaanbod verbreden, komt zij tegemoet aan de toenemende vraag naar onderwijs met een internationaal georiënteerd curriculum en Engels als voertaal en versterkt op deze manier het economisch vestigingsklimaat.

Schriftelijke vragen
Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:
• Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden M.Schaik en L.Raat (PvdD), ingekomen op 24 oktober 2018, de illegale jacht op duiven 18.0564 (11-12)

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.