Collegebesluiten gemeente Leiden week 21

Collegebesluiten gemeente Leiden week 21

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Programmaplan Leiden Kennisstad 2019-2022 19.0245 (20-5)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het programmaplan Leiden Kennisstad 2019-2022 vastgesteld, waarin de gemeentelijke inzet zowel financieel als organisatorisch voor de komende jaren is vastgelegd. Op basis van het programmaplan wordt de gemeenteraad gevraagd om aan te geven of en zo ja hoe zij de komende jaren voor zichzelf een rol weggelegd ziet om op een actieve manier een bijdrage te leveren aan de verdere realisatie en borging van de gestelde doelen.

De Ontwikkelingsvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ kent twee pijlers: historische cultuur en internationale kennis. Voor laatstgenoemde is in 2012 het bijzonder programma Kennisstad gestart. Op basis van de verstevigde, goede samenwerking en de bereikte resultaten, is de gemeente vervolgens in 2017 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Universiteit Leiden, LUMC en Hogeschool Leiden. Hierin is afgesproken om met vier thema’s (campusontwikkeling, versterken onderzoek en onderwijs, externe focus en internationalisering en ‘de stad als lab’) geïntensiveerd uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities. Ambities met als centrale dubbele doelstelling dat kennisinstellingen en –bedrijven optimaal kunnen floreren in Leiden, waarmee direct ook positieve effecten worden gegenereerd voor de stad en haar bewoners. 

Nota van Uitgangspunten Hoflaan 19.0238 (20-5)
Woningcorporatie Portaal wil aan de Hoflaan/Weidehof drie portiekflats slopen en hiervoor in de plaats drie nieuwe flats met 71 sociale huurwoningen terug bouwen. Het college van burgemeester en wethouders legt hiertoe een Nota van Uitgangspunten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.


Reacties