Collegebesluiten gemeente Leiden 9 oktober 2018

Collegebesluiten gemeente Leiden 9 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen: 

Bedrijfsafval binnenstad Leiden 18.0420
Het college van burgemeester en wethouders laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar duurzame inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad. De Stichting Duurzame Horeca Leiden e.o heeft samen met de gemeente Leiden een projectplan opgesteld voor een vermindering en betere scheiding van bedrijfsafval en een duurzame afvoer van de resterende grond- en reststoffen uit de Leidse binnenstad. Een elektrische boot of wagen met compartimenten haalt dagelijks met behulp van kleine karretjes de gescheiden afvalstromen bij bedrijven op. Zo worden de straten verlost van (openstaande) containers en zwerfafval. Bovendien kunnen op termijn zo de afvalcontainers van (horeca)bedrijven helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Het college onderzoekt of er een structurele oplossing kan worden gevonden van de knelpunten bij het aanbieden van bedrijfsafval en de handhaving op verkeerd aangeboden bedrijfsafval, waarbij de resultaten van deze pilot worden betrokken.

Communicatiebeleidsplan 2018-2020 18.0370
Het college van burgemeester en wethouders heeft het gemeentelijke communicatiebeleid voor de komende jaren vastgesteld. De kern van stadsvisie ‘Leiden, stad van Ontdekkingen’ vormt de basis voor de communicatie. Communicatie is één van de middelen om de doelstellingen uit het gemeentelijk beleid te realiseren en kan vaker dan nu het geval is daarvoor ingezet worden. Flexibele communicatieplannen, extra inzet op de herkenbaarheid van de gemeente Leiden en veel aandacht voor participatie zijn enkele onderwerpen die in het beleidsplan aan de orde komen.

Vervanging analoge archiefbescheiden 18.0427
Het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden inzake Decade is vastgesteld. Hierdoor kan het Servicepunt71 de voor de gemeente Leiden ontvangen papieren facturen vervangen door een digitaal exemplaar, en het papieren exemplaar vernietigen, na scanning en het doorlopen van de kwaliteitsprocedures om de kwaliteit van de digitale archiefexemplaren te waarborgen. Volgens de Archiefwet vervangt het digitale document het papieren exemplaar en daarmee wordt het digitale document het origineel. Dit betekent o.a. dat er op termijn minder fysieke ruimte nodig is voor de opslag van papier. Uiteraard worden archiefbescheiden met een cultuurhistorische, symbolische of esthetische waarde niet vervangen door een digitale versie.  

Planning-en-controlkalender 2019 18.0425
Met de Planning-en-controlkalender 2019 informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de momenten waarop het in 2019 de begroting, jaarrekening en bestuursrapportages aan de raad zal voorleggen.

Besluit mandaat wagenparkbeheerder 18.0421
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een specifiek mandaat te verlenen aan de beheerder van het gemeentelijk wagenpark. Dit mandaat stelt de wagenparkbeheerder in staat om zelfstandig beslissingen te nemen, die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van zijn functie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestellen van vervangende sleutels voor voertuigen of het ondertekenen van formulieren bij de afhandeling van schade.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.