Collegebesluiten gemeente Leiden 6 november 2018

Collegebesluiten gemeente Leiden 6 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen: 

Voortgangsrapportage Project JAS 18.0484
Het college van burgemeester en wethouders doet in een brief aan de gemeenteraad verslag van wat in het speciaal voor statushouders (erkende vluchtelingen) ingerichte Project JAS tot nu toe is bereikt. Het project, dat in 2016 startte, is erop gericht dat statushouders veel sneller dan voorheen integreren in de Nederlandse samenleving. Meer dan dertig procent van de deelnemers is na twee jaar deelname aan het intensieve traject uitgestroomd naar werk of onderwijs. Gezien de achtergrond van de deelnemers, heeft het project zich hiermee bewezen als zeer succesvol. Project JAS is voortdurend bezig zichzelf verder te verbeteren. Project JAS werkt ook voor Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Intentieverklaring extra impuls banenkansen pro/vso - jongeren 18.0478
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Intentieverklaring extra impuls banenkansen voor pro/vso - jongeren te ondertekenen. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om kwetsbare jongeren uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs aan een baan te helpen. Door ondertekening van een intentieverklaring verklaart het college zich bereid om samen met de regiogemeenten plannen te gaan maken voor de besteding van deze middelen.

Herziene versie mantelzorgakkoord 2018 18.0468
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Mantelzorgakkoord Leiden 2018, een herziene versie van het akkoord uit 2013. In het Mantelzorgakkoord staan afspraken die zorg- en welzijnsorganisaties met elkaar maken over ondersteuning van mantelzorgers in Leiden. Op deze manier proberen de partijen er gezamenlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken.

Het Mantelzorgakkoord Leiden 2018 is ondertekend door: ActiVite, Coöperatie Sociaal Wijkteams Leiden, Eva, Gemeente Leiden, Gemiva-SVG, GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Kwadraad, Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Libertas Leiden, Marente, MEE Zuid-Holland Noord, Radius, R.K. Zorgcentrum Roomburgh en Topaz.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Wijzigingsvoorstel Marktverordening Leiden 2015 na inspraak 18.0469
De markt op zaterdag in het centrum is niet weg te denken uit Leiden. In den lande staan markten onder druk en om te voorkomen dat dat ook in Leiden het geval zal zijn en om de markt ook in de toekomst aantrekkelijk en vitaal te houden, heeft het college regels opgesteld voor het brancheren van de markt. Hiermee bieden wij ruimte voor nieuwe en innovatieve marktondernemers en beperken we uitbreiding van branches die al voldoende vertegenwoordigd zijn. Op 12 juli 2018 heeft het college daarvoor al een aantal maatregelen doorgevoerd. Voor het volledig in werking laten treden van deze branchering is het noodzakelijk dat de Marktverordening Leiden 2015 op punten wordt aangepast. Deze wijzigingen hebben van 19 juli 2018 tot 13 september 2018 ter inspraak gelegen en hierop zijn 3 reacties binnengekomen. Deze reacties hebben niet geleid tot wijzigingen in het voorstel. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom het Wijzigingsvoorstel Marktverordening Leiden 2015 na inspraak vastgesteld en biedt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.

Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 3 in 2018 18.0481
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met ontwerpbegrotingswijziging 3 in 2018 van Servicepunt71 en haar zienswijze aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 kenbaar te maken.

Schriftelijke vragen
Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld: 

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid D. Verbree (VVD), ingekomen 12 september 2018, over OZB op zonnepanelen 18.0486

Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.