Collegebesluiten gemeente Leiden 5 maart 2019

Collegebesluiten gemeente Leiden 5 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Vaststellen brief aan Referendumkamer of het project LEAD referendabel is 19.0109
Twee inwoners van de stad hebben het initiatief genomen om de raad te verzoeken een referendum te organiseren vanwege het project LEAD. Hiervoor dienen deze initiatiefnemers 750 handtekeningen te verzamelen. De Referendumkamer adviseert de raad vervolgens over de vraag of het onderwerp referendabel is. De Referendumkamer stelt het college in de gelegenheid om hier haar standpunt over naar voren te brengen. Daarom heeft het college een brief vastgesteld aan de Referendumkamer waarin het college aangeeft dat het onderwerp – gelet op het bepaalde in de Referendumverordening – referendabel is. Omdat het college moet vaststellen of de inwoners de vereiste minimale 750 handtekeningen hebben verzameld, is de burgemeester gemachtigd om hiernaar onderzoek te doen en de uitkomsten te delen met de griffier.

Collegevoorstel en aanbiedingsbrief rapport auditpool controle persoonslijsten 19.0034
De auditpool heeft een onderzoek uitgevoerd naar het werkproces rondom de aangifte van verhuizingen. Hierin is nagegaan in op welke wijze de hierbij uitgevoerde controles ervoor zorgen dat de bij de gemeente geregistreerde verblijfsplaats van inwoners juist is. Uit dit onderzoek zijn meerdere denkrichtingen gekomen om het proces te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders neemt deze denkrichting mee in een al lopend verbetertraject.

Erratum Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2019 (RV 19.0007) 19.0111
Het college heeft een zogenoemd erratum vastgesteld op het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2019. Het betreft een aanpassing van de besluitteksten van het raadsvoorstel. Er werd gevraagd aan de raad om de bijgestelde visie en het uitvoeringsprogramma vast te stellen. Dit is gewijzigd in dat de gemeenteraad kennis neemt van het uitvoeringsprogramma waar de bijgestelde visie onderdeel van uitmaakt.

Invoering eco-glazen met statiegeld bij de viering van Leidens Ontzet vaststellen voor inspraak 19.0104
Het college van burgemeester en wethouders heeft de notitie ‘Gebruik eco-glazen met statiegeld bij de viering van Leidens Ontzet in het openbaar domein’ vastgesteld voor inspraak voor de periode van vier weken. Hierin wordt het voorstel toegelicht om vanaf 2019 op Leidens Ontzet in de openbare ruimte te werken met eco-glazen met statiegeld. Na de succesvolle invoering van eco-glazen vanaf 2017 bij ‘beheersbare evenementen’ en een haalbaarheidstoets de afgelopen periode, ziet het college dit als een volgende stap om te verduurzamen. Het gebruik van eco-glazen vergt een goede gezamenlijke (logistieke) voorbereiding en communicatie. Het Centrummanagement Leiden zal hier een trekkersrol in hebben samen met een werkgroep die bestaat uit organisatoren, horeca en de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:
Wijzigingsverordening parkeerbelastingen 2019 19.0102
In de huidige verordening parkeerbelastingen 2019 is abusievelijk een te hoog tarief opgenomen voor de bedrijfsparkeervergunning. Het college stelt de gemeenteraad voor dit tarief met terugwerkende kracht naar 1 februari 2019 te corrigeren.

Nota van Uitgangspunten Kantoorschip Groenewegen 19.0101
Het project ligt op een locatie voor het voormalige kantoorschip van de gebroeders Groenewegen op het Galgewater, nabij het Rembrandtpark. Het kantoorschip zal gerestaureerd worden en vervolgens op gezette tijden worden opengesteld voor publiek. Om de ruimtelijke uitgangspunten voor dit plan te bepalen legt het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Eerste Actualisatie Programmabegroting 2019 19.0100
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel voor de eerste actualisatie van de Programmabegroting 2019 vastgesteld. Met deze actualisatie voert de gemeenteraad een aantal financieel-technische aanpassingen door, waardoor de organisatie goed kan sturen op de inzet van de budgetten voor 2019.

Toetreding Leiderdorp tot de BSGR per 1/1/2020 en wijziging tekst gemeenschappelijkeregeling 19.0094
Vanaf 1 januari 2020 treedt de gemeente Leiderdorp toe tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Dit vereist een aanpassing van de samenwerkingsregeling. Met dit besluit stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Leiden voor om namens Leiden in te stemmen met de gewijzigde regeling. Hierna kan het college in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de BSGR de nieuwe regeling bekrachtigen.

Bekijk de openbare optredens van het college van burgemeester en wethouders op de gemeentelijke websiteZie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten.

 


Reacties