Collegebesluiten gemeente Leiden 4 december 2018

Collegebesluiten gemeente Leiden 4 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Regeling tegemoetkoming zorg 2019 18.0545
Voor het jaar 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders beleidsregels vastgesteld voor de regeling tegemoetkoming zorg. In 2019 kan een vergoeding ter grootte van € 285 worden aangevraagd. De regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die langdurige zorg nodig hebben.

Oninbaar verklaren vorderingen 18.0547
Het college heeft besloten een aantal niet meer inbare vorderingen definitief oninbaar te verklaren.

Vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018-2019 18.0549
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het in de periode van 31 december 2018 van 18.00 uur tot 1 januari 2019 02.00 uur verboden is om vuurwerk af te steken in de Leidse parken, de openbaar toegankelijke gebieden binnen de Oostvlietpolder en de omgeving van het Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage. Dit in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast voor mens en dier.

Banieren als aankondiging van evenementen 18.0542
Banieren als aankondiging van evenementen verschenen de laatste jaren steeds meer in de stad. De plaatsing was willekeurig, met als gevolg verrommeling en soms ook hinder voor voetgangers. Met dit besluit heeft het college van burgemeester en wethouders vaste locaties aangewezen waar mastpotten worden aangebracht voor het plaatsen van vlaggenmasten. Hierdoor ontstaat er een betere kwaliteit. De locaties bevinden zich zowel in de binnenstad bij bronpunten, zoals het station en parkeergarages, als langs de toegangswegen. Er zijn afspraken over het uiterlijk en de frequentie van het gebruik van de banieren gemaakt, die door Leiden Marketing worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Functieboek HR21 18.0522
Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve besluit genomen het Functieboek HR21 gemeente Leiden 2019 vast te stellen. De bijbehorende conversietabel werd al op 2-10-2018 vastgesteld. HR21 is een functiewaarderingssysteem, ontwikkeld voor de gemeentelijke sector, en beschrijft voor gemeentelijke organisaties ruim 100 gewaardeerde functies. Met de invoering van HR21 wordt tegemoetgekomen aan de wens van gemeenten om binnen de sector meer eenduidigheid te krijgen in de functiewaardering en -beloning.

Verordening Participatie en Inspraak 2018 18.0509
Het college van burgemeester en wethouders heeft de verordening Participatie en Inspraak 2018 voor inspraak vrijgegeven. Het is een aanpassing van de Participatie- en inspraakverordening 2012. Het college wil met deze aanpassing meer duidelijkheid bieden aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden van de stad over de manier waarop zij een initiatief kunnen indienen bij de gemeente, op welke medewerking van de gemeente zij kunnen rekenen en wat zij kunnen verwachten van een participatietraject dat door de gemeente wordt gestart.

Aan de verordening is de manier waarop de gemeente met initiatieven uit de stad omgaat, toegevoegd. Ook is in de verordening opgenomen hoe een publieksinitiatief bij de gemeenteraad geagendeerd kan worden. Het college wil de samenwerking tussen gemeente Leiden en haar inwoners verbeteren. Hiervoor worden de komende tijd onder andere de volgende stappen genomen: het organiseren van stadsgesprekken, het verbeteren van kennis en vaardigheden van gemeentelijke medewerkers en het inrichten van een webpagina voor initiatieven van inwoners en belanghebbenden. Ook de manier waarop de gemeente Right to Challenge kan faciliteren, wordt de komende maanden nader uitgewerkt.

De verordening is voor 6 weken vrijgegeven voor inspraak. Op 11 december is een inloopbijeenkomst, waar ook een inspraakreactie kan worden achtergelaten.

Bekijk de openbare optredens van de collegeleden op de gemeentelijke website
Zie IBABS voor de collegebesluiten.

 


Reacties