Collegebesluiten gemeente Leiden 3 juni 2019

Collegebesluiten gemeente Leiden 3 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Landelijk programma Weer Thuis 19.0278
Het college van burgemeester en wethouders van Leiden stemt in met deelname aan het landelijke Actieprogramma Weer Thuis. Dit landelijke actieprogramma heeft als doel om samen met zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties een werkwijze te ontwikkelen, waarbij kwetsbare inwoners de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen krijgen. Dit betekent dat deze inwoners geen gebruik meer hoeven te maken van een voorziening voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Als er in specifieke situaties toch (tijdelijke) opvang nodig is, dan duurt deze zo kort mogelijk en vindt de opvang bij voorkeur plaats in de eigen woning of anders in de buurt van de eigen woonomgeving. Voor het programma Weer Thuis vindt zowel een pilot plaats op het niveau van de Leidse regio als op lokaal niveau in Zoeterwoude/Leiderdorp.  

Ontwerpbestemmingsplan Leonardo College Telderskade 19.0274
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Leonardo College Telderskade’ vast te stellen voor het indienen van zienswijzen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw schoolgebouw voor het Leonardo College mogelijk op de locatie van de voormalige Teldersschool aan de Telderskade 46-48.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Kantoorschip Groenewegen 19.0269
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een vaste locatie voor het kantoorschip van de gebroeders Groenewegen aan het Galgewater, ter hoogte van het Rembrandtpark. Voordat het ontwerpbesluit, inclusief ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage kan worden gelegd, dient de ontwerp verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad te worden vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Dit verzoek wordt via dit raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bestuurlijke reactie op initiatiefvoorstel pilot wijkleerbedrijf D66 en CU 19.0262
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de subsidieregeling te verlengen om initiatieven op het gebied van de sport te ondersteunen.

De regeling is een vervolg op de deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden die gold voor de jaren 2017 tot 2019. Met de nu voorgestelde deelverordening, die een aantal verbeteringen kent ten opzichte van de voorgaande deelverordening, willen we de gemeentelijke ambities nog beter realiseren. Voor het stimuleren van sportverenigingen om een (bredere) maatschappelijke functie te vervullen en inwoners om meer te gaan sporten en bewegen, is per jaar € 50.000,- beschikbaar. De gemeenteraad moet de deelverordening vaststellen. De raad vergadert op 11 juli over de deelverordening.

Overige collegebesluiten:
• Woondeal Zuidelijke Randstad 19.0259
• Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht en voordracht voor benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROO Leiden) 19.0281
• Besluit in het kader van de Scheepvaartverkeerswet inzake tijdelijke afsluiting van het water van de Maresingel en de Houtmarkt (tot en met Oude Herengracht) voor alle vaarverkeer in verband met het evenement Swim-in op zondag 23 juni 2019 19.0279
• Autorisatie aansluiting GBA-V Omgevingsdienst West-Holland 19.0275


Reacties