Collegebesluiten gemeente Leiden 27 november 2018

Collegebesluiten gemeente Leiden 27 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Vaststellen Voorlopig Ontwerp Aanvullende Huisvesting 18.0529
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de verbouwing van de nieuwe gemeentelocatie in gebouw LEVEL vastgesteld. De nieuwe locatie krijgt de naam Stadskantoor. Het Voorlopig Ontwerp legt de uitgangspunten vast die in het definitief ontwerp verder uitgewerkt worden. Na afronding van het definitief ontwerp in januari volgt de aanbesteding voor de uitvoeringswerkzaamheden. De start van de verbouwing is gepland in april 2019. De oplevering van het stadskantoor staat gepland op november 2019. 

Motie vuurwerkvrije stad 18.0493
In reactie op de motie ‘Leiden maken we samen vuurwerkvrij’ heeft het college een brief opgesteld met daarin de juridische en praktische haken en ogen van een vuurwerkverbod in Leiden. De brief aan de raad is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en de motie is afgehandeld. 

Ontwerp-vvgb 18.0533
Op 9 mei 2019 is er een uitspraak door de Raad van State gedaan over dat de gemeenteraad te allen tijde bevoegd is om het ontwerpbesluit voor de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor te bereiden en ter inzage te leggen. Tezamen met de vastgestelde ‘werkwijzer 2018 voor participatie bij private (bouw)initiatieven’ maakt dit dat een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure nu drie raadsbesluiten behoeft. Over de consequenties van dit nieuw ontstane proces wordt een informerende Burgemeesters- en Wethoudersbrief naar de gemeenteraad gestuurd. 

Tarieven 2019 Molenmuseum De Valk 18.0526
Met ingang van 1 januari 2019 worden de toegangsprijzen voor Molenmuseum De Valk aangepast. De nieuwe prijzen zijn € 5.00 voor volwassenen; € 2.50 voor jongeren (6 t/m 15 jaar); € 3.00 per persoon groepstarief volwassenen (vanaf 10 personen); € 2.00 per persoon groepstarief jongeren (vanaf 10 personen). Voor museumkaarthouders en kinderen onder de 6 jaar blijft de toegang gratis. 

Last onder dwangsom jaarwisseling 2018/2019 18.0521
Met het oog op een veilig verloop van de jaarwisseling kunnen maatregelen worden genomen tegen personen die zich in het verleden hebben misdragen. Zij kunnen een dwangsom opgelegd krijgen om herhaling van een eerdere overtreding te voorkomen. Dit betekent dat als zij zich wederom misdragen, het hen geld kost. Dan wordt namelijk een dwangsom verbeurd. In het verleden is gebleken dat van deze maatregel een preventieve werking uitgaat en dat de betrokkenen zich netjes gedragen.

Het gaat deels om een bevoegdheid van de burgemeester zelf, en deels om een collegebevoegdheid. Voor zover het college van burgemeester en wethouders bevoegd is, heeft het college de burgemeester gemandateerd om hierover besluiten te nemen. 

Verlenging Convenant Expat Centre Leiden 18.0520
In het samenwerkingsverband Economie071 werken ondernemers, onderwijs en overheid projectmatig samen om de regionale economie te versterken. Projecten worden geïnitieerd en ondersteund totdat het beoogde effect bereikt is of het project zelfstandig verder kan, dat betekent los van Economie071. Het Expat Centre Leiden is een van de succesvolle projecten van Economie071 en wordt vanaf juni 2019 zelfstandig.

Waar vroeger de medewerkers gingen wonen waar de bedrijven gevestigd zijn, is het tegenwoordig andersom. Bedrijven vestigen zich daar, waar het talent zich bevindt. De Leidse regio profileert zich als een internationale kennisregio. Het Expat Centre geeft op praktische wijze invulling aan het verbeteren van het internationale vestigingsklimaat. De partners in het Expat Centre willen de samenwerking voortzetten en daarom wordt het convenant met de samenwerkingsafspraken tussen de partners van het Expat Centre verlengd tot 2021, evenals de dienstverleningsovereenkomst voor de inschrijving van internationale inwoners, de expats. 

Pensionering plaatsvervangend Functionaris Gegevensbescherming 18.0519
Voor de uitvoering van de vereisten in het kader van privacy heeft de gemeente Leiden samen met de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en met Servicepunt71 een Functionaris Gegevensbescherming en twee plaatsvervangers aangewezen. Eén van de plaatsvervangers stopt met de uitvoering van deze taak vanwege pensionering. In de vervanging is voorzien. 

Vaststellingsovereenkomst BSGR – gemeente Leiden 18.0518
Het college van burgemeester en wethouders stelt een vaststellingsovereenkomst vast tussen de Belastingdienst Gouwe-Rijnland en gemeente Leiden. 

Herbevestigen Convenant Student&Stad (PKvV, MASCQ en Leiden Marketing) 18.0538
Studenten(verenigingen) zijn belangrijke partners van Leiden. De gemeente wil de kracht van studenten voor Leiden als Kennisstad benutten. In 2015 is daartoe een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de PKvV, de vijf grootste studentenverenigingen en Leiden Marketing. De samenwerking richt zich op het benutten van elkaars communicatiekanalen en het organiseren van evenementen door studenten voor de stad. Daarnaast zijn gedreven en maatschappelijk betrokken studenten samengekomen in de Denktank. Hierin werken de studenten samen met de gemeente en buigen zij zich over vraagstukken die spelen in de stad. Met dit besluit wordt het convenant Student&Stad herbevestigd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden: 

Ontwerp-vvgb voor uitgebreide omgevingsvergunning Middelstegracht 145-151 18.0532
Het college van burgmeester en wethouders van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 8 studentenappartementen en 5 hofjeswoningen op de locatie Middelstegracht 145-151. Voordat deze zienswijzeperiode gestart kan worden dient de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. Dit verzoek wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Aankoop Rijnsburgerweg 1-1a 18.0531
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de grond en opstallen gelegen aan de Rijnsburgerweg 1-1a (Connexxionlocatie) aan te kopen. De gemeente Leiden ziet de aankoop als strategische verwerving. De locatie is de komende jaren nog verhuurd aan Arriva. Deze periode zal de gemeente gebruiken om een plan voor het gebruik van de locatie te ontwikkelen.

Wonen Boven Winkels 2018 18.0535
Het project Wonen boven winkels is succesvol en heeft ertoe bijgedragen dat 97 woningen zijn gerealiseerd. Er zijn nog diverse projecten voor in totaal 58 woningen in voorbereiding. De verwachting bij aanvang van het project was dat er met het budget circa 145 woningen gerealiseerd konden worden. Het college van burgemeester en wethouders is blij met het al bereikte resultaat en stelt de raad voor het overgebleven budget voor het project Wonen Boven Winkels hiervoor te blijven inzetten zodat dit project kan worden voorgezet

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 18.0525
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tarieven leges voor 2019 te verhogen met 2,5%. 

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019 18.0524
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tarieven voor de parkeerbelastingen voor 2019 te verhogen met 2,6%. Dit percentage is samengesteld uit de indexen van 2017 en 2018 die destijds niet zijn doorgevoerd. Daarnaast worden de kosten voor de naheffingsaanslag verhoogd naar € 62,70.

Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2019 18.0522
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tarieven binnenhavengeld voor 2019 te verhogen met 2,5%. Daarnaast wordt voor de normale passagiersschepen, historische schepen en elektrisch aangedreven schepen een boxtarief ingevoerd. Hierdoor worden deze schepen niet meer per oppervlakte belast, maar worden zij per box van 12,5 meter belast.

Decemberwijziging 2018 18.0502
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Decemberwijziging 2018 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Met de Decemberwijziging past de gemeenteraad de begroting 2018 aan op de meest actuele stand van zaken. Met name door een tegenvaller op de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds leidt dit tot een nadeel van € 3,9 miljoen dat ten laste wordt gebracht van de concernreserve.

Schriftelijke vragen 

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld: 

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Tom Leest (VVD) en Josine Heijnen (CDA), ingekomen 10 oktober 2018, inzake afspraken om overlast van straatwerkzaamheden te beperken. 18.0527
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Van Walraven (SP), ingekomen 16 oktober 2018, inzake verlaging PGB-budget huishoudelijke ondersteuning. 18.0517
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Kersten (Partij Sleutelstad), ingekomen 13 oktober 2018, over hinderlijke rookgassen in bepaalde openbare ruimten 18.0496
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Jermoumi (PvdA), ingekomen 24 oktober 2018, over het weer met contant geld kunnen betalen op het stadhuis 18.0511

De collegebesluiten online nalezen? https://ris2.ibabs.eu/Reports/Index/leiden

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.