Collegebesluiten gemeente Leiden 22 januari 2019

Collegebesluiten gemeente Leiden 22 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Aanpassing toegangsprijs Museum De Lakenhal 19.0011
Het college heeft besloten om de entreeprijs voor Museum De Lakenhal te verhogen van €10,00 naar €12,50.

Reactie ledenraadpleging VNG over de afspraken Normalisering bij gemeenten 19.0021
De gemeente Leiden brengt een positieve stem uit bij de ledenraadpleging van de VNG over de door de VNG met de vakbonden gemaakte afspraken over de Normalisering van de rechtspositie van gemeenteambtenaren. De kernpunten van de gemaakte afspraken zijn de genormaliseerde Cao Gemeenten, het lokaal overleg met de vakbonden en geschilbeslechting.

Organisatieplan Regionale informatievoorziening 19.0023
Het college van burgemeester en wethouders besloot eerder dit jaar de taken op het terrein van informatievoorziening bij Servicepunt71 onder te brengen. In vervolg daarop heeft het college nu de generieke aspecten van de regionale i-organisatie bepaald en de opbouw van de teams die als eerste overgaan. Daarnaast heeft het college het sociaal plan voor dit traject vastgesteld. Het sociaal plan regelt de arbeidsvoorwaarden van medewerkers die overgaan en de procedure van plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:
Uitvoeringsbesluit Oude Rijnlocatie 19.0010
Het college van burgemeester en wethouders legt het uitvoeringsbesluit van de Oude Rijnlocatie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Met dit uitvoeringsbesluit wordt een grondexploitatie geopend en kan de Oude Rijnlocatie bouw- en woonrijp gemaakt worden. Zo kunnen in 2019 de werkzaamheden voor de realisatie van het plan De Veerplaats van start gaan.

De Veerplaats refereert aan de plek waar men vroeger via het veer de Rijn overstak. Verbinden is als centraal thema opgepakt in het ontwerp. Via een gemeenschappelijk woondeck worden de 16 woningen en 22 appartementen, waarvan 11 in de sociale huursector, verbonden met de Rijn. Onder het woondeck bevindt zich de parkeervoorziening. Het deck is georiënteerd op de Rijn en is met een brede trappartij verbonden aan de ruime openbare plek aan de kade. De omzoming van het plan blijft groen. De oplevering van de woningen staat gepland in 2021.

Ontwerp-vvgb Utrechtse Jaagpad 10G 19.0012
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van een bestaand woonschip door een nieuw exemplaar op de locatie ‘Utrechtse Jaagpad 10G’. Voordat de zienswijzeperiode gestart kan worden, dient de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. Dit verzoek wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Schriftelijke vragen
Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:
• Beantwoording schriftelijke vragen raadslid A. Voorwald (VVD), ingekomen 22 januari 2019, over Landelijke Opvang moet discussie tussen Rijk en Gemeenten over bed-bad-brood beslechten 19.0015

Bekijk de openbare optredens van de college van burgemeester en wethoudersleden op de gemeentelijke website

Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten 

 


Reacties