Collegebesluiten gemeente Leiden 20 november 2018

Collegebesluiten gemeente Leiden 20 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen: 

Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2019; besluitvorming op aanvragen van schoolbesturen 18.0505
Conform het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs 2012-2027 is er geld vrijgemaakt voor de vervangende nieuwbouw van het scholencomplex aan het Broekplein. Ook is er goedkeuring gegeven voor de uitbreiding van de basisschool Eerste Leidse Schoolvereniging. Verder investeert de gemeente Leiden in de eerste inrichting van de in aanbouw zijnde gymzaal aan de Boerhaavelaan 44.

Het college van burgemeester en wethouders beslist op aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Schoolbesturen hebben bij de gemeente aanvragen ingediend voor voorzieningen die per 1 januari 2019 worden gewenst (artikel 6 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs). Het gaat hierbij om de financiering van nieuwbouw, uitbreiding, ingebruikneming van een bestaand gebouw, verplaatsing, terrein, eerste inrichting in de vorm van meubilair en/of onderwijsleerpakket, medegebruik, herstel van constructiefouten en huurvergoedingen. De te honoreren aanvragen worden opgenomen in het Programma; de af te wijzen aanvragen moeten worden opgenomen in het Overzicht.

Intrekken regeling 'Aanwijzingsbesluit gebieden met alcohol- en drugsverbod (APV) en 'Gebiedsaanwijzing drank- en drugsverboden verlengd' 18.0503
Het ‘Aanwijzingsbesluit gebieden met alcohol- en drugsverbod (APV)’ en de ‘Gebiedsaanwijzing drank- en drugsverboden verlengd’ uit 2010 worden ingetrokken. Bij een inventarisatie van alle Leidse regelgeving kwam naar voren dat deze regelingen niet meer actueel zijn en al jaren niet meer nodig zijn. Het college heeft de regelingen dan ook ingetrokken. Overigens is in de APV opgenomen dat drugshandel op straat en openlijk drugsgebruik verboden is in Leiden. Het is niet toegestaan om in de door het college aangewezen gebieden (gebied binnen de singels, Diamantplein, wijk Groenoord en parkje Zoeterwoudsesingel) alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019 en vaststellen maximaal geluidsniveau 18.0506
Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten voor 2019 de Leidse Jazz-week (kroegentocht), de Koningsnacht en de Koningsdag en de viering van 2 en 3 oktober als collectieve festiviteit aan te wijzen. Dit betekent dat op 23 januari van 16.00 - 24 januari 01.00 uur, 26 april van 18.00 - 27 april 01.00 uur, 27 april van 13.00 - 27 april 23.59 uur, 2 oktober van 18.00 - 3 oktober 02.00 uur en op 3 oktober van 13.00 - 4 oktober 01.00 uur een ander geluidniveau voor horeca- inrichtingen is vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:
Ruimtelijke randvoorwaarden nieuwbouw Leonardo College 18.0508
Door het college van burgemeester en wethouders is op 10 juni 2014 besloten de huidige locatie van de Teldersschool (Telderskade 46-48) aan te wijzen als locatie voor nieuwbouw van het Leonardo College. Het college biedt nu de ruimtelijke randvoorwaarden voor de nieuwbouw van het Leonardo College aan de Telderskade ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Als randvoorwaarden zijn onder andere opgenomen dat het nieuwe schoolgebouw 3 tot 4 bouwlagen hoog wordt, de hoofdentree aan de Telderskade wordt gesitueerd en de openbare ruimte zo wordt ingericht dat wateroverlast en hittestress wordt voorkomen. Stalling voor fietsen (circa 800 plaatsen) dient op eigen terrein geplaatst te worden, uit het zicht van de openbare ruimte. De fietsenstalling kan straks ook door bezoekers van het toekomstig Indoor Sportcentrum worden gebruikt.

Schriftelijke vragen  
Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld: 

• Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Van Schaik (Partij voor de Dieren) en Krol (ChristenUnie), ingekomen 10 oktober 2018, over begrazing Cronesteijn 18.0507

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.