Collegebesluiten gemeente Leiden 18 december 2018

Collegebesluiten gemeente Leiden 18 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Levering aandelen Dunea N.V. 18.0566
Volgens de statuten van drinkwaterbedrijf Dunea NV wordt het aantal aandelen eens in de vijf jaar herverdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente binnen het verzorgingsgebied van Dunea. Het aantal inwoners in dit verzorgingsgebied is gestegen. Leiden heeft een sterkere groei doorgemaakt dan de gemiddelde groei van het verzorgingsgebied. Om die reden ontvangt Leiden 6.693 aandelen van nominaal € 5,00. Omdat Dunea volgens de statuten geen dividend uitkeert, heeft de overdracht van aandelen geen financiële gevolgen. Per saldo neemt het aandeel van Leiden in Dunea toe van 9,43% naar 9,6%. aangehouden. Het college van burgemeester en wethouder informeert de gemeenteraad hierover met een brief.

Beantwoording vraag over ondergrondse parkeergarage Kaasmarkt 18.0593
In de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling van 3 juli 2018 is gesproken over het project Kaasmarkt. Het plan dat er nu ligt, is inclusief parkeren op maaiveld. Er is gevraagd een berekening te maken van een herontwikkeling van het Kaasmarktplein zonder parkeren op maaiveld. In deze brief geeft het college uitsluitsel aan de gemeenteraad over de uitkomsten van dit onderzoek. Uit de berekening blijkt dat ondergronds parkeren gezien de hoge kosten geen haalbaar scenario is.

Mandaat JGT gesloten jeugdhulp 2019 18.0589
Jeugdigen kunnen, indien nodig, in het ‘vrijwillige’ kader opgenomen worden in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Gesloten jeugdhulp is met de nodige juridisch waarborgen omkleed. Jeugdigen voor wie geen jeugdbeschermingsmaatregel is uitgesproken, en voor wie een gesloten plaatsing voor wordt overwogen, vallen onder de bevoegdheid van het college. Voordat een jeugdige in het vrijwillige kader geplaatst kan worden bij een gesloten jeugdhulpaanbieder dient hiervoor een machtiging te worden afgegeven door een kinderrechter. De bevoegdheid tot het indienen van het verzoek tot verkrijgen van een rechtelijke machtiging heeft het college al gemandateerd aan de voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel. Met dit voorstel worden de vakinhoudelijke jeugdhulpmedewerkers van de Jeugd en Gezinsteams ook bevoegd deze taak en bijbehorende handelingen uit te voeren.

Landelijke specialistische functies bij Fier Fryslan 18.0586
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om de gemeente Leeuwarden namens de gezamenlijke centrumgemeenten voor Vrouwenopvang de inkoop te laten regelen van landelijke specialistische functies 18+ bij Fier Fryslân. In juni van dit jaar hebben de wethouders van de 35 centrumgemeenten voor Vrouwenopvang aan de VNG gevraagd om voor 2019 de inkoop te regelen van de specialistische functies die Fier Fryslân biedt aan volwassen slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld (18+).

Samenwerkingsovereenkomst Tiny Forests 18.0581
De gemeente Leiden gaat met het IVN een samenwerkingsovereenkomst aan om vier Tiny Forests aan te leggen. De Tiny Forests worden de komende drie jaar aangelegd. De aanleg van de Tiny Forests past goed bij de vergroeningsambitie uit het beleidsakkoord.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Jaarverslag Handhaving openbare ruimte 2018  18.0579
Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag 2018 van het team Handhaving openbare ruimte vastgesteld. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inzet van handhaving op de thema’s schone stad, bereikbare stad, veilige stad en aantrekkelijke stad. Belangrijke resultaten die in 2018 geboekt zijn:
1.    een hoger totaal aantal gepleegde interventies;
2.    het terugbrengen van het aantal afvalhotspots tot nul;
3.    een betalingsbereidheid voor parkeerbelasting 98%;
4.    succesvolle uitbreiding van het restrictiegebied voor Fiets Fout = Fiets Weg;
5.    negen succesvolle Clean Sweeps;
6.    optimalisering van het proces meldingen openbare ruimte, waardoor de doorlooptijd van meldingen van burgers is verkort en burgers vaker een terugkoppeling op hun melding krijgen;
7.    pilot met verruiming van de werktijden van BOA’s, waardoor ze langer op straat zijn.

Per brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het jaarverslag en de resultaten van handhaving in 2018.

Lokaal maatwerk bij toewijzing woonwagenstandplaatsen 18.0573
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten lokaal maatwerk toe te passen voor inwonende kinderen van woonwagenbezitters. De gemeente Leiden wil voortaan inwonende kinderen voorrang geven bij de toewijzing van standplaatsen voor woonwagens. De gemeente doet dat via lokaal maatwerk, op grond van de huidige regionale huisvestingsverordening. Het voorrang geven aan inwonende kinderen vloeit voort uit het landelijke beleidskader van het ministerie van BZK en zorgt ervoor dat woonwagenbewoners in familieverband bij elkaar kunnen wonen.

De toepassing van dit lokale maatwerk eindigt op 1 juli 2019. Op dat moment wordt namelijk de nieuwe regionale huisvestingsverordening van kracht, waarin eenzelfde voorrangsregeling is opgenomen.

Aanwijzing toezichthouders Wet WMO 2015 en Jeugdwet 18.0570
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Toezichthouders Rechtmatigheid aan te wijzen. Binnen de gemeente Leiden werken er op dit moment nog geen functionarissen die zich bezighouden met toezicht en handhaving van fraude binnen het sociaal domein van zorg en welzijn. Om ervoor te zorgen dat de zorggelden juist worden besteed, worden Toezichthouders Rechtmatigheid aangewezen. Deze functionarissen nemen de opsporing, toezicht en handhaving van fraude binnen het sociaal domein voor hun rekening door te acteren op meldingen vermoeden van fraude. Ook zullen zij regelmatig onderzoeken uitvoeren naar de uitvoering van gecontracteerde zorg én de trajecten met persoonsgebonden budget (PGB). De toezichthouders Rechtmatigheid zijn als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet WMO 2015 en de Jeugdwet.

Erratum Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019 18.0603
Het College heeft ingestemd met een erratum op het raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019. Met het erratum worden de OZB-tarieven voor 2019 opgenomen. Voor woningen is het tarief verhoogd met 1,5% conform het coalitieakkoord, verhoogd met de indexatie van 2,5% en aangepast aan de gemiddelde waardestijging.

Voor niet-woningen zijn de tarieven geïndexeerd met 2,5%, verhoogd met 4,6% (zoals opgenomen in de begroting 2019) en aangepast aan de gemiddelde waardestijging van deze objecten.

Evaluatie eco-glazen op Werfpop, twee jaar Groen Glas en vervolg 18.0591
Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie ‘Eco-glazen op Werfpop’ en de evaluatie ‘Twee jaar Groen Glas’ vastgesteld. Hieruit komt naar voren dat het gebruik van eco-glazen bij beheersbare evenementen over het algemeen positief is verlopen. Het zorgt voor schonere evenementen met minder (zwerf)afval en overwegend positieve ervaringen van zowel bezoekers als organisatoren. Het gebruik van eco-glazen vergt een goede (logistieke) voorbereiding en communicatie. Bij grote evenementen - zoals Werfpop - wordt het spoelen van glazen op de evenementenlocatie als arbeidsintensief ervaren. Ook laten de evaluaties zien dat er duidelijk gewenning optreedt, zowel bij bezoekers als organisatoren.

Begin december vond er overleg plaats tussen gemeente, organisatoren en ondernemers. Hier was ook een vertegenwoordiging van de Gentse Feesten, bierbrouwer Heineken en het studenteninitiatief Canalcups aanwezig. De bereidheid voor het verder invoeren van eco-glazen bij stadsbrede evenementen was groot. Het streven is dat ‘Leiden ontzet wordt van plastic wegwerpbekers op 2/3 oktober 2019’. De organisaties hebben afgesproken om samen met de gemeente een werkgroep te vormen, die een plan van aanpak uitwerkt. Hieruit moet blijken of de invoering in 2019 haalbaar is. In een brief aan de gemeenteraad informeert het college de gemeenteraad over de evaluaties en de vervolgstappen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2019  18.0583
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 2019 ter vaststelling naar de raad gestuurd. In de verordening is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders één adviesraad instelt voor het hele sociaal domein. Daarmee is de advisering over gemeentelijk beleidsvoornemens op het gebied van Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, Participatiewet en verwante regelgeving bij één adviesorgaan belegd. Hiervoor is gekozen omdat het beleid in het sociaal domein steeds meer een integraal karakter heeft en de verschillende onderdelen sterk met elkaar samenhangen. De huidige Adviesraad WMO/Jeugd wordt doorontwikkeld naar de Adviesraad Sociaal Domein.

Regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’ na inspraakperiode 18.0588
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’ na inspraak vastgesteld en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

De aanpak van huiselijk geweld is een complexe opgave, waarin veel partijen een rol hebben. Een effectieve aanpak kan alleen door een gezamenlijke inspanning van burgers, professionals en gemeenten worden bereikt. Gemeenten nemen hierin regie, onder andere door het opstellen van deze regiovisie. De centrale ambitie in de regiovisie is om huiselijk geweld waar mogelijk te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en hier adequaat op te reageren. De aanpak is gericht op het zo snel mogelijk en blijvend stoppen van het geweld, schade te beperken en het herstel te bevorderen. Het beleid en de ambities van de regio Hollands Midden worden geformuleerd aan de hand van de programmalijnen uit het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ dat in april 2018 is gepresenteerd. Er is o.a. aandacht voor inzet op preventie, de versterking van de uitvoering van 1 gezin 1 plan methodiek, nieuwe ontwikkelingen rond de aanscherping van de meldcode en de aanpak van acuut en structureel ernstig huiselijk geweld. Verder wordt in deze regiovisie aandacht besteed aan specifieke onderdelen die om een aparte aanpak vragen, zoals de aanpak van ouderenmishandeling, mensenhandel en complexe scheidingen.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.