Collegebesluiten gemeente Leiden 15 januari 2019

Collegebesluiten gemeente Leiden 15 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Gewijzigde kredietovereenkomst BNG 19.0007
Het college van burgemeester en wethouders heeft een herziene kredietovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten vastgesteld. Dit regelt de voorwaarden voor de gemeentelijke rekeningen bij deze bank.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Regionale Huisvestingsverordening 2019 Holland Rijnland inspraakversie 19.0005
De ontwerp-Huisvestingsverordening van Holland Rijnland ligt ter inzage. De Huisvestingsverordening regelt de verdeling van de sociale woningen, beter bekend als WoningNet.

Gemeenteraden kunnen hier inspraakreacties op indienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft haar advies aan de gemeenteraad vastgesteld over de ontwerp-Huisvestingsverordening, zodat de raad dit bij haar besluitvorming over de inspraakreactie van Leiden kan betrekken.

 


Reacties