Collegebesluiten gemeente Leiden 14 mei 2019

Collegebesluiten gemeente Leiden 14 mei 2019

De gemeente Leiden heeft de volgende Collegebesluiten genomen: 

Inspraak visie jeugdhulp Samen Sterk voor Toekomst van Jeugd(hulp) 19.0224
De visie ”Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)” beschrijft de visie van de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio. In de Leidse regio staan de kansen en de mogelijkheden van het kind en zijn of haar gezin centraal. We willen de jeugdhulp op een kleinschalige manier organiseren; passende hulp dichter bij de inwoners en meer binnen de leefwereld en mogelijkheden van kinderen en gezinnen. Met deze visie heeft de Leidse regio de ambitie om de jeugdhulp inhoudelijk te versterken en aan te scherpen en tegelijkertijd te sturen op de betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel teneinde passende hulp en ondersteuning te bieden.

De betaalbaarheid van de jeugdhulp is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest. Ten opzichte van de Rijksbijdrage heeft Leiden op de jeugdhulp een tekort van € 4.9 miljoen voor 2019. Om de ambities zoals vastgelegd in de visie waar te maken en verder te kunnen investeren in de transformatie en doorontwikkeling van jeugdhulp, is voldoende budget nodig. De gemeente heeft uit de eigen middelen al een groot deel van de tekorten gecompenseerd. De afgelopen jaren zijn diverse actieplannen en fondsen door het Rijk gelanceerd, met het doel de transformatie op gang te krijgen of tekorten bij gemeenten te verkleinen. Hier zijn we blij mee, maar is het niet genoeg. Wij vinden dat er structureel geld bij moet om de taken voor goede hulp en ondersteuning aan de jeugd uit te kunnen voeren. Hierover zijn we in gesprek met de VNG en het Rijk.

De gemeente ziet sinds de decentralisatie in het Sociaal Domein een toenemende hulpvraag in de jeugdzorg. Ook zien we een stijgende prijs- en kostenontwikkeling bij de jeugdhulpaanbieders. De recente onderzoeken in opdracht van het Rijk en gemeenten naar jeugdhulp bevestigen deze toenemende vraag naar jeugdhulp. Daarnaast merken we dat de bijdrage vanuit het Rijk niet voldoende is om de toenemende kosten te dekken. Daardoor ontstaan er langere wachttijden bij aanbieders en kunnen zij soms geen nieuwe cliënten accepteren. Wij vinden dit als gemeenten zeer onwenselijk, het gaat hier immers om onze jeugd. We willen deze vraag om meer jeugdhulp wel indammen, maar hier ligt ook, naast de gemeente, een verantwoordelijkheid bij andere samenwerkingspartners. Zo is de samenwerking met Onderwijs in het kader van Passend Onderwijs en er zo vroeg mogelijk bij zijn belangrijk. En ook de samenwerking met huisartsen is essentieel, als grootste verwijzer van jeugdhulp in onze gemeente, om kinderen passende ondersteuning te bieden waarin preventieve, laagdrempelige voorzieningen optimaal benut worden.

Deze visie wordt ter inspraak gelegd op basis van de Participatie- en inspraakverordening Leiden (2012), zodat burgers de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven over de visie. De visie kan namelijk effect hebben op de mogelijkheden van het verkrijgen van jeugdhulp aan kinderen en gezinnen. De inspraakperiode is gesteld op 4 weken omdat maatschappelijke partners, cliëntenraden en de Adviesraad sociaal domein Leiden al gelegenheid hebben gekregen voor inspraak in diverse participatiebijeenkomsten en een inspraakronde.  

Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen inzake Pilot kamernood studenten en bijstand 19.0236
Bij besluit (B en W 19.0196) d.d. 23 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ‘Beleidsregels Pilot kamernood onder studenten en bijstand’ vastgesteld en daarmee voor de duur van de pilot, van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020, ingestemd met een extra vrijlating van €170 per maand voor bijstandsgerechtigden die een kamer verhuren aan een student. Het college heeft de gemeenteraad hierover per brief geïnformeerd. Naar aanleiding van dit besluit is veel commotie ontstaan. De raad heeft te kennen gegeven dat zij graag had willen meedenken over dit besluit. De raad heeft ook schriftelijke vragen gesteld. De inhoud en de bijna raadsbrede ondertekening van deze vragen zijn aanleiding voor het college om de raad te nu voor te stellen alsnog wensen en bedenkingen inzake de pilot kamernood naar voren te brengen.

Uitvoeringsprogramma winkelnota 19.0214
Leiden heeft een prachtige historische binnenstad waar het goed winkelen en verblijven is. De concurrentie met andere steden is groot, daarom blijft de gemeente samen met de stadspartners continu de stad verbeteren, voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Hiervoor is op 7 november 2017 de Winkelnota Leidse Binnenstad 2018-2022 vastgesteld. Het doel is om de aantrekkingskracht en het onderscheidend vermogen van de binnenstad de komende jaren te versterken. De ambitie is dat Leiden in 2020 als winkelstad landelijk bekend staat en dat er veel te ontdekken en beleven is. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het Uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarin wordt aangegeven hoe de doelstellingen uit de winkelnota worden vertaald naar concrete acties. Er wordt onder andere een marketingplan ontwikkeld voor de binnenstad, een community platform opgezet en kennis gedeeld over Smart Shoppen. Het programma is opgesteld door het ‘Aanjaagteam binnenstad Leiden’. Dit team bestaat uit een groep van negen mensen, die vanuit hun liefde voor de binnenstad de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven adviseert. Voor het uitvoeringsprogramma heeft de gemeenteraad €250.000 euro beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2022.

Beheerplan Cronesteyn 19.0204                          
Het college van burgemeester en wethouders heeft het beheerplan Polderpark Cronesteyn 2019 – 2033 vastgesteld. Met dit beheerplan en de voorgestelde aanpassingen investeert de gemeente in de biodiversiteit en ecologische kwaliteit van het polderpark. Daar hebben zowel flora en fauna als bezoekers van het polderpark profijt van. Voorbeelden van aanpassingen zijn natuurvriendelijke oevers, extra bomen aan de rand en verplaatsing van voetpaden in het park. Vogels kunnen ongestoord(er) broeden, terwijl bezoekers nog evenveel kunnen genieten van het polderlandschap in het park. De aanpassingen zijn besproken met belanghebbenden, zoals de Vrienden van het Polderpark Cronesteyn, de Vogelwerkgroep en Tuin van de Smid. De fysieke aanpassingen in het polderpark worden in 2021 gerealiseerd. De aanpassingen in het beheer - zoals anders snoeien of het weren van bepaalde plantensoorten om de biodiversiteit te versterken - worden in 2019 en 2020 al doorgevoerd.

Overige collegebesluiten:
• Ontwerp-vvgb voor uitgebreide omgevingsvergunning Middelstegracht 19.0222
•  Afwijking Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid voor contract MULTIsignaal (verwijsindex JeugdMATCH) 19.0223
• Zienswijze op programmabegroting RDOG HM 2020 19.0221
• Zienwijze Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst West-Holland 19.0225
• Zienswijze ontwerpbegroting 2020 SP71 19.0226

Schriftelijke vragen
• Beantwoording schriftelijke vragen S.van Diepen, L. van Brussel (D66), L. Raat (PvdD), T. van der Halm (SP) , M. de Crom (VVD), P. Krol (CU), A. North (GL) en J. Bleijie (CDA), ingekomen 24 april, over pilot kamernood onder studenten en bijstand 19.0216

Referendumverzoek Nota van Uitgangspunten LEAD
Het totaal aantal geldige steunverklaringen van maandag 6 mei t/m zondag 12 mei (week 4): 485
Totaal aantal geldige steunverklaringen tot nu toe (week 1 t/m 4): 1.036+452+425+485 = 2.398
Ondertekenen kan tot 26 mei 2019.

 


Reacties