Collegebesluiten gemeente Leiden 13 november 2018

Collegebesluiten gemeente Leiden 13 november 2018

Over het volgende onderwerp is een persbericht beschikbaar:

Projectopdracht energiepark en omgeving 18.0410

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen: 

Concept-Beeldkwaliteitsplan Combibad en IJshal De Vliet 18.0480
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Concept-Beeldkwaliteitsplan Combibad en IJshal De Vliet vrijgegeven voor het indienen van inspraakreacties. Het beeldkwaliteitsplan vormt input voor de aanbesteding: de inzendingen worden aan dit beeldkwaliteitsplan getoetst.

Vaststellen prestatieafspraken 2019 18.0483
Het college van burgemeester en wethouders heeft met de vijf in Leiden actieve woningcorporaties afspraken gemaakt over doelstellingen wat betreft de omvang en betaalbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen, studentenhuisvesting, wonen en zorg, bijzondere aandachtsgroepen en duurzaamheid. Het gaat hier om een actualisatie van de Prestatieafspraken 2015 – 2020. Bij de prestatieafspraken zijn maatregelen geformuleerd die ertoe moeten leiden dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Op basis van deze afspraken kunnen corporaties en gemeente elkaar aanspreken op de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Vaststelling bestemmingsplan Schipholweg 130 18.0476
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeenteraad het bestemmingsplan Schipholweg 130 ter vaststelling voor te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van een brandweerkazerne en maximaal 180 woningen aan de Schipholweg 130 mogelijk. Hiertoe dient het huidige gebouw van PostNL, dat niet meer wordt gebruikt, gesloopt te worden om plaats te maken voor de nieuwbouw.

Tweede erratum Programmabegroting 2019 18.0504
Het college van burgemeester en wethouders heeft het tweede erratum Programmabegroting 2019 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Op basis van de beraadslagingen in de raadscommissies over de Programmabegroting 2019 worden er een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Dat zijn de streefcijfers in programma 2 Veiligheid en een technische correctie in Programma 4 Bereikbaarheid.

Schriftelijke vragen  
Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld: 

Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid L. van Brussel (D66), ingekomen 5 oktober 2018, over aandacht voor werkende armen 18.0500

 


Reacties