Collegebesluiten gemeente Leiden 12 maart 2019

Collegebesluiten gemeente Leiden 12 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Aanwijzen van consulschap Oorlogsgravenstichting 19.0116
Het college van burgemeester en wethouders heeft een contactpersoon (ook wel consul genoemd) aangewezen tussen de gemeente Leiden en de Oorlogsgravenstichting. Deze consul heeft als taak de instandhouding en het onderhoud te waarborgen van de oorlogsgraven die zich in de gemeente Leiden bevinden. Het betreft de oorlogsgraven van Nederlandse en Britse oorlogsslachtoffers.

Machtiging VRHM deelname NL Truckkartel en cessie vordering aan VRHM 19.0123
In de periode van 1997 tot en met 2011 is er op het gebied van het bouwen en verkopen van vrachtauto’s sprake geweest van kartelvorming. Zes van de zeven fabrikanten hebben schuld bekend en door de Europese Commissie zijn boetes opgelegd van in totaal € 2,9 miljard. In navolging van deze sancties worden nu civielrechtelijke procedures opgestart om de economische schade te verhalen op de betrokken fabrikanten. Ook de gemeente Leiden en de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben schade geleden van deze verboden prijsafspraken bij de aanschaf van brandweerwagens en andere vrachtwagens voor de brandweer. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Veiligheidsregio Hollands Midden te machtigen om namens de gemeente deel te nemen aan de collectieve claim NL Truckkartel om de geleden schade van de aanschaf van brandweermaterieel te vorderen. De brandweerwagens die de gemeente in deze periode heeft aangeschaft, zijn namelijk met de regionalisering van de brandweer overgedaan aan de Veiligheidsregio. De eventuele schadevergoeding voor de brandweerwagens is daarom ook voor de Veiligheidsregio en niet voor de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:
Aanpassing Duurzaamheidsfonds ondernemers en maatschappelijke organisaties 19.0120
De gemeente Leiden heeft in 2018 een duurzaamheidsfonds in het leven geroepen om ondernemers en maatschappelijke organisaties te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen via het duurzaamheidsfonds een stimuleringslening aanvragen voor duurzaamheidsinvesteringen op Leids grondgebied. Tot op heden zijn er echter nog geen aanvragen ingediend. Daarom is het fonds geëvalueerd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor drie wijzigingen door te voeren: 1) de voorwaarde voor het oprichten van een aparte entiteit vervalt. Dit blijkt een te groot obstakel voor ondernemers om de lening aan te vragen en biedt de gemeente geen extra zekerheid. 2) In navolging van de motie zal de regeling voortaan ook gelden voor vergroeningsmaatregelen, zoals groene daken en gevels. 3) Het drempelbedrag voor een aanvraag wordt verlaagd naar €10.000,-.

Schriftelijke vragen
Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:
• Beantwoording schriftelijke vragen A. Jordan (D66), ingekomen 20 februari 2019, overgefaseerd knotten van wilgen 19.0119

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.